ประเทศไทย: กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

ประเทศไทย: กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์: 1 มกราคม พ.ศ.2560

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ระบุให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดโรงงานที่กำหนดในท้ายกฎกระทรวง 12 ประเภท จำเป็นต้องทำการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ควบคุมไม่ให้ค่าการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่โรงงานของตนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รวมไปถึงการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามรูปแบบที่กำหนดให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สาระสำคัญว่าด้วยกฎกระทรวงข้อที่ 4 ระบุให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานใหม่ซึ่งประเภทโรงงานอยู่ใน 12 ประเภทตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานและใช้ในการอ้างอิงก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงาน รวมไปถึงกฎกระทรวงข้อที่ 5 ระบุให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเก่าซึ่งประเภทโรงงานอยู่ใน 12 ประเภทตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎกระทรวง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการประกาศใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดและวิธีการเบื้องต้นในการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงเกณฑ์การปนเปื้อนสำหรับดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งจะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้ โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานข้างต้นจำเป็นต้องทำการประเมินการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงจัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆตามแบบที่กำหนด ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่าค่าการปนเปื้อนสูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่ระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเสนอนั้นนานเกินกว่าความจำเป็น เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจตามกฎกระทรวงในการลดระยะเวลาการดำเนินการให้สั้นลงกว่าที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเสนอไว้

หากผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนเพื่อฟื้นฟูคุณภาพของดินและน้ำใต้ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ในการสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดกระบวนการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเพิ่มขึ้น ถ้าผู้ประกอบการฝ่าฝืน ผู้ประกอบการอาจได้รับโทษจำคุกหรือเสียค่าปรับ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทางผู้ประกอบกิจการโรงงานจะรับบริการคำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล  เข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคที่เกี่ยวเนื่องกับการประเมินและการจัดการควบคุมโรงงานที่มีการปนเปื้อน รวมไปถึงจัดหาบริษัทที่มีความคุ้นเคยกับการทำงานด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ที่มีประสบการณ์ดูแลโครงการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำใต้ดินขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อน

เอสแอลพีมีบุคลกรผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์กว่า 40 ปี ผ่านการทำงานครอบคลุมหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการตรวจสอบ การบำบัดและฟื้นฟูพื้นที่ดินและน้ำใต้ดินที่มีการปนเปื้อน นอกจากนี้ผู้จัดการกรรมการอาวุโสของเรายังได้รับการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินพื้นที่ปนเปื้อน ร่วมกับการที่เอสแอลพีได้รับรางวัล International Industry Awards สำหรับการบริการของเรา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการประเมินและการวางแผนของเรามีความน่าเชื่อถือได้

การประเมินตรวจสอบการปนเปื้อนของเราดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับสากล เช่น ASTM E1527-13, ASTM E1903-11 และ ISO 14015:2001 นอกจากนี้ทีมงานของเอสแอลพีในประเทศไทยยังมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการออกแบบ  การดำเนินการ การจัดการและการจัดทำรายงานการตรวจสอบได้อย่างกระชับและตรงตามเป้าหมาย เราให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเสมอเพื่อไม่ให้การทำงานของเรานั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพนักงานในโรงงานของลูกค้า

การรับประกันคุณภาพถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณภาพที่มั่นคง ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าทางเอสแอลพีนั้นเลือกใช้ผู้ปฏิบัติการที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองในการดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติการที่ทางเราเลือกจะปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับทางทีมงานเอสแอลพีในการดำเนินการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การขุดดิน และการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์

เอสแอลพีถือเป็นบริษัทหนึ่งในไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่สามารถให้บริการด้านการประเมินตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพโดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

เราสามารถให้บริการคำปรึกษาและจัดทำเล่มรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด รวมถึงการทำตามความต้องการของลูกค้า การรายงานให้ลูกค้าเข้าใจถึงการประเมินตรวจสอบการปนเปื้อนในพื้นที่และการจัดการโดยรวมอีกด้วย