ประเทศเมียนมาร์

SLP Environmental เริ่มดำเนินงานในประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการอยู่ที่ถนน Merchant ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ย่างกุ้ง ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนฐานลูกค้าที่มีอยู่ และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศที่เป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน งานบริการหลักของเราในประเทศเมียนมาร์ประกอบไปด้วยการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) และการศึกษาแผนการจัดการและตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม (EMMP) ซึ่งในแต่ละงานบริการจะมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย และโดยปกติจะประกอบไปด้วย การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม อันตรายจากภัยธรรมชาติ วัฒนธรรม ศาสนา โบราณคดี การสำรวจพรรณพืชและสัตว์ในท้องถิ่นทั้งบนบกและในทะเล การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมการมีส่วนร่วม การสร้างแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก การสร้างแบบจำลองผลกระทบทางชายฝั่งและทางทะเล รวมถึงการประเมินผลกระทบสะสม (CIA)

SLP ได้รับรางวัลที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งปีสำหรับประเทศเมียนมาร์จาก ACQ Global Awards ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ปี นอกจากนี้ เรายังเป็นหนึ่งในองค์กรไม่กี่แห่งที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมียนมาร์ (MONREC) ให้สามารถจัดทำรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อม (IEE) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMMP) สำหรับโครงการต่างๆ ในประเทศเมียนมาร์ได้

เรามีความเชี่ยวชาญในการเตรียมการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศ รวมถึงเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้สนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการ เช่น สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFC และ ADB) องค์กรสินเชื่อการส่งออก และธนาคารเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศตามหลัก Equator Principles นอกจากนี้เรายังมีบริการให้ความเห็นที่สองโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการตรวจทานผลการศึกษาในนามของผู้สนับสนุนทางการเงินและนักลงทุนในโครงการต่างๆ

นอกเหนือจากการร่วมงานกับภาคเอกชน SLP Environmental ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) ให้กับหน่วยงานรัฐในประเทศเมียนมาร์ และจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมน้ำมันและก๊าซร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมาร์ (MONREC) อีกด้วย

สำนักงานในประเทศเมียนมาร์จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานกับทีมงาน SLP Environmental ในพื้นที่ รวมไปถึงทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสัญชาติ ทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษา รวมถึงเครือข่ายผู้ร่วมงานที่ได้รับการรับรองทั่วภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ SLP Environmental ยังเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงในประเทศเมียนมาร์ เรามีประสบการณ์ทำงานให้กับโครงการในหลายภาคส่วน ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร เคมีภัณฑ์ พลังงาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต น้ำมันและก๊าซ พลังงานทดแทน สินค้าโภคภัณฑ์ กากของเสีย และน้ำ

ด้วยการบริการให้คำปรึกษาโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของเรา เราเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการซื้อขาย รวมถึงบรรลุเป้าหมายในการดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย ช่วยประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และสนับสนุนการขอเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

Featured Projects