ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551 และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมกับโครงการในประเทศไทยที่มีขนาดและความซับซ้อนที่แตกต่างกันไปจากลูกค้าหลากหลายภาคธุรกิจมามากกว่า 200 โครงการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ. ศ. 2551 ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดของประเทศ

บริการหลักๆของบริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลในประเทศไทยประกอบด้วยการศึกษาการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม (การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1) การสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2) การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน (การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 3) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย (EHS) นอกจากนี้เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลยังให้การบริการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีคุณภาพสูง (ESDD) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม(ESIA) สำหรับโครงการที่มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนา (IFC, ADB, AIIB) หน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออก ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับชาติและหน่วยงานพัฒนาในต่างประเทศ

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทยและเราได้รับการพิสูจน์ประสบการณ์โครงการจากลูกค้าหลายรายรวมทั้ง; อุตสาหกรรมยานยนต์สารเคมี อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การเงิน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การบริการและการท่องเที่ยว ประกันภัย ที่ดินและทรัพย์สิน การผลิตโลหะ น้ำมันและก๊าซ พลังงานหมุนเวียน สินค้าโภคภัณฑ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ น้ำและของเสีย

บริการที่มีความพิเศษของเราสามารถช่วยลูกค้าในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการความเสี่ยงของการทำธุรกรรมและตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบการประเมินผลทางสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) รวมถึงสนับสนุนการขอรับเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศอีกด้วย

โครงการที่โดดเด่น

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงทอผ้าไลโอเซลล์
ภาคอุตสาหกรรม: สิ่งทอและเส้นใย

20220607045835
การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงผลิตบรรจุภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิต

20230403155502
การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 และการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 และการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงงานเคมีภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์

20230321160137
การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงงานผลิตเครื่องประดับ
ภาคส่วน: อุตสาหกรรมการผลิต

20220607094735