อาเซียน: การให้ความสำคัญในการปฎิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

อาเซียน: การให้ความสำคัญในการปฎิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ความรับผิดชอบทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้าน EHS อย่างเพียงพอภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ พันธกิจ และละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เจ็บป่วย การเสียชีวิตของพนักงานหรือบุคคลที่สาม อุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และ/ หรือได้รับบทลงโทษที่รุนแรง การระงับการปฏิบัติงานหรือจำคุกพนักงานและ/ หรือผู้บริหารระดับสูง

SLP Environmental ให้บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในระดับประเทศและภูมิภาคทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดทำทะเบียนกฎหมาย EHS

ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตบางประเภท จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่หลากหลาย ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุกิจเป็นอย่างมาก

SLP Environmental สามารถช่วยองค์กรของท่านในการระบุข้อกำหนดทางกฏหมายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (EHS) ที่มีผลกับการดำเนินธุรกิจต่างๆได้ โดยทะเบียนกฏหมายด้าน EHS นี้ นับเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงินได้อีกด้วย

อีกนัยหนึ่ง EHS Legal Register (LR) เป็นทะเบีบนข้อกำหนดทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงข้อบังคับและประกาศอื่นๆที่บังคับใช้กับกิจการต่างๆ (ในระดับประเทศหรือจังหวัด) โดย EHS LR จะถูกจัดออกเป็นหัวข้อหลัก (เช่น ความปลอดภัยทางเทคนิค) ซึ่งแต่ละหัวข้อหลักก็จะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ (เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ปั้นจั่น ฯลฯ) โดยหัวข้อหลักที่ในทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนั้นประกอบไปด้วย

สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมทั่วไปความปลอดภัยทั่วไป
สารเคมีอันตรายสภาพแวดล้อมการทำงาน
ของเสียอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
น้ำเสียความปลอดภัยทางเทคนิค
ดินและน้ำใต้ดินวัตถุอันตราย
อากาศและเสียงรบกวนการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
พลังงาน

ทะเบียนกฎหมายด้าน EHS เป็นการตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมายที่บริษัทสามารถจัดทำและนำมาปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรนั้นปฎิบัติตามกฎหมายด้าน EHS หรือไม่ หากได้รับการจัดการและปรับปรุงอย่างเหมาะสม ทะเบียนกฏหมายดังกล่าวก็จะกลายเป็นแหล่งข้อมูลด้าน EHS ที่สำคัญที่สามารถตอบโจทย์ด้าน EHS ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การออกแบบทะเบียนทางกฎหมายเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีทั้ง ISO 14001 และ ISO 50001 และในส่วนของการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยนั้น มาตรฐาน OHSAS 18001 ได้กำหนดให้องค์กรต้องดำเนินการจัดตั้ง และปฎิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยการปรับปรุงข้อมูลทางกฏหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้องค์กรมั่นใจว่าข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ถูกนำมาบังคับใช้ในการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรด้วย

ทะเบียนกฏหมายที่ถูกจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อสำคัญๆ ประกอบไปด้วย การจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวัตถุอันตราย ของเสีย มลพิษ ความปลอดภัยด้านเทคนิค การเตรียมพร้อมฉุกเฉิน รวมถึงสรุปใจความสำคัญของกฎหมายแต่ละรายการซึ่งประหยัดเวลาให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก

การปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมนั้น (OHSAS 18001 และ ISO 14001) มิได้กำหนดให้องค์กรใดต้องปรับปรุงทะเบียนกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่การปรับปรุงพัฒนาทะเบียนกฏหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดในการระบุข้อกำหนด และติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนนั้นๆ นอกจากนี้ทะเบียนกฏหมายยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อองค์กรต้องเตรียมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และกำหนดแผนฉุกเฉิน

ฐานข้อมูลกฎหมายด้าน EHS และเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ในการตรวจสอบการปฎิบัติตามกฏหมายของแต่ละประเทศในอาเซียน

SLP Environmental มีฐานข้อมูลกฎหมายด้าน EHS ที่ครอบคลุมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้แล้วในปัจจุบัน และกฏหมายที่กำลังจะบังคับใช้ในอนาคต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน EHS สำหรับประเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยเราสามารถออกแบบและจัดเตรียมทะเบียนกฏหมายที่สอดคล้องกับกิจการต่างๆของลูกค้าได้ ทั้งในภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ไทย พม่า เวียดนาม บาฮาซาอินโดนีเซีย และภาษาอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการความเสี่ยง และติดตามการปฏิบัติตามกฏหมายด้าน EHS ในโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ โดยปกติแล้วลูกค้าต้องการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดด้าน EHS เพื่อประเมินว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศที่กิจการนั้นๆ ตั้งอยู่ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตาม HSE ขององค์กรหรือไม่ และหากพบว่ามีการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ทาง SLP จะหาสาเหตุของการไม่ปฎิบัติตามนั้น รวมถึงให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่างๆแก่ลูกค้าด้วย

โดยทั่วไป การตรวจสอบสถานประกอบกิจการจะเริ่มต้นด้วยการเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ EHS การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบกิจกรรมเพิ่มเติม และการบรรยายสรุปผลการตรวจสอบสั้นๆ หลังการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ SLP จะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยละเอียด โดยรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยรายการการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับด้าน EHS และสาเหตุของการไม่ปฎิบัติตามต่างๆ โดยเรียงลำดับความสำคัญจากการประเมินความเสี่ยงของแต่ละรายการ ทั้งนี้ SLP จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข การจัดสรรงบประมาณ และระยะเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละรายการตามปัจจัยความเสี่ยง

ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน EHS ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาพม่าได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างไรก็ตาม เรามีทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้บริการในภาษาญี่ปุ่น เวียดนาม บาฮาซาอินโดนีเซีย และบาฮาซามาเลเซียด้วยเช่นกัน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

SLP Environmental ให้บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) รวมถึงการจัดทำทะเบียนกฎหมาย EHS (EHS LR) สำหรับกิจการของลูกค้าภายในอาเซียนมานานกว่าสิบปี และได้รับรางวัลหลายรางวัลสำหรับคุณภาพในการบริการของเรา

เรามีลูกค้าอยู่ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม SLP ให้บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดด้าน EHS การจัดการความเสี่ยง และบริการให้คำปรึกษา กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Coca Cola, General Electric, Johnson Controls, Mars Inc, Mitsubishi, Novartis, Omron, Pouchen, Reckitt Benckiser, กลุ่ม Shwe Taung, Tokyo Gas, UTC ระบบการบินอวกาศ และ Vestas และทาง SLP สามารถจัดส่งหนังสือรับรองการทำงานจากลูกค้าที่เคยได้รับการบริการ เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพการทำงานของเราได้

SLP Environmental มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ สินค้าโภคภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน อุตสาหกรรมหนัก การผลิตยา และสิ่งทอ

หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยระดับนานาชาติ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดติดต่อเราที่ info@slpenvironmental.com เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการของคุณ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ