งานบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลและการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance, ESG) และการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Due Diligence, ESDD) ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยการเป็นตัวแทนของผู้ระดมทุนและผู้สนับสนุนโครงการหรือผู้กู้ ของโครงการทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญของเราแสดงดังต่อไปนี้

โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบหรือการประเมินสถานะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้ระดมทุนเป็นการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจหรือการลงทุน โดยการประเมินสถานะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมีการประเมินตามกฎระเบียบของโครงการหรือกฎระเบียบขององค์กรเป้าหมายโดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้และแนวปฏิบัติที่ดีระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยลูกค้าของเอสแอลพีประกอบด้วยสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB), สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ยึดถือ หลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles), ตัวแทนกองทุนรวมและตัวแทนแหล่งทุนจากหน่วยงานเอกชน เป็นต้น

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้สนับสนุนโครงการหรือผู้กู้นั้นจะดำเนินการโดยเจ้าของโครงการที่ต้องการสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้ให้กู้หรือนักลงทุน นอกจากนี้ยังรวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและแผนการจัดการต่าง ๆ ที่จำเป็นซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ระดมทุนหรือแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้อง

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นการประเมินเพื่อระบุความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและความรับผิดชอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขายธุรกิจ ซึ่งต้องมีการประเมินสถานะความสอดคล้องด้านกฎหมายภายในประเทศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมคือการพิจารณาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกรอบดำเนินการอ้างอิง (Reference Framework, RF) ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในแต่ละโครงการหรือไม่ ซึ่งกรอบดำเนินการที่นำมาอ้างอิงนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการตามสภาพพื้นฐานของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน, กฎหมายแรงงานและสภาพการทำงาน, กฎหมายที่ดินและการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยไม่สมัครใจ, การคำนึงถึงชนพื้นเมือง, กฎหมายด้านมรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ และยังเสริมด้วยมาตรฐาน อื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย เช่น

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ 8 ประการ (IFC Performance Standards no.1 – 8)
 • นโยบายทั่วไปในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพความปลอดภัยของกลุ่มธนาคารโลก (WBG EHS General and Sector Specific Guidelines)
 • ข้อกำหนดของธนาคารพัฒนาเอเชียข้อที่ 1 – 4 (ADB’s Safeguard Requirements)
 • อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานแรงงาน (ILO’s Conventions and Core Labour Standards)
 • หลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles)
 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA Guidelines for E&S Considerations)
 • นโยบายป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมของกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (EDCF )

ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโครงการในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ลูกค้าอาจจะต้องมีการประเมินประเด็นอื่นเพิ่มเติมและระบุลงในกรอบดำเนินการอ้างอิง (RF) ของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ประเด็นสิทธิมนุษยชน, ประเด็นการป้องกันดูแลเด็ก, ประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัย, ประเด็นความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ, ประเด็นความเสี่ยงจากการถูกบังคับ ฯลฯ

โดยสรุป ขอบเขตในการให้บริการด้านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ของเราประกอบด้วย

 • การพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับจากโครงการหรือองค์กรเป้าหมาย
 • การตรวจติดตามความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการหรือองค์กรเป้าหมาย
 • การตรวจติดตามความสอดคล้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMS) ของโครงการหรือองค์กรเป้าหมาย
 • การตรวจสอบติดตามความสอดคล้องทางกฎหมาย เพื่อการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ช่องว่างขององค์กร
 • การจำแนกประเภทความเสี่ยงของโครงการ
 • การเตรียมแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESAP) หรือแผนปฏิบัติการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (CAP)

มีการประเมินสถานะความสอดคล้องด้านกฎหมายภายในประเทศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESAP) หรือแผนปฏิบัติการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (CAP) ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการหรือผู้กู้หรือองค์กรเป้าหมาย โดยทั่วไปแล้วประเด็นที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการปล่อยเงินกู้ (Financial Close)

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอาจระบุถึงองค์กรเป้าหมายว่าไม่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMS) หรือจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรเพิ่มขึ้น เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประสบการณ์ครอบคลุมในการจัดเตรียมหรือการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้กู้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจากทางผู้ให้กู้หรือผู้ลงทุน เอสแอลพี ยังสามารถให้บริการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับสูงเพื่อสร้างความคุ้นเคยในวัตถุประสงค์ หลักการ ผลประโยชน์ โครงสร้าง และการพัฒนาการทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดียิ่งขึ้นแก่ผู้บริการระดับสูงในองค์กรเป้าหมาย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา ดำเนินการ และติดตามตรวจสอบ มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

นอกจากบริการข้างต้นแล้วนั้น เอสแอลพี ยังให้บริการรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการปล่อยเงินกู้ทั้งในนามของแหล่งเงินทุนหรือผู้สนับสนุนโครงการซึ่งครอบคลุมไปถึงระยะก่อสร้างหรือระยะดำเนินการโครงการเพื่อตรวจสอบว่าผู้กู้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social Action Plan),ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Management System), การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Impact Assessment) หรือแผนการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social and Monitoring Plan) และแผนการจัดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เรายังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวสำหรับโครงการประเภท A ในภาคธุรกิจการเกษตร, ธุรกิจปูนซีเมนต์, โครงสร้างพื้นฐาน, เหมืองแร่, พลังงาน และโครงการด้านธุรกิจน้ำมันและก๊าซ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประสบการณ์การให้บริการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (ESDD) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลากหลายภาคส่วนธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กัมพูชา, ลาว, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม) และเราสามารถส่งตัวอย่างโครงการอ้างอิงได้หากทางลูกค้าต้องการ

งานบริการหลัก

 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
 • การระบุความเสี่ยงและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การติดตามตรวจสอบความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • งานบริการประเมินความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศเชิงกายภาพ
 • แผนการดำเนินการแก้ไข
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

โครงการที่โดดเด่น