การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม / ESMS

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม / ESMS

โรงงานประกอบกิจการโภชนศาสตร์สัตว์, กัมพูชา

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ในนามตัวแทนของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Institution, IFI) ได้รับมอบหมายจากบริษัทเป้าหมายให้ทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ กัมพูชาโดยโรงงานเป้าหมายนั้นมีความต้องการที่จะทำการกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดให้มีการประเมินการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESCA)  โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม (E&S Safeguards Requirements) ที่กำหนดโดยผู้ให้กู้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการซื้อขายธุรกิจ โดยเอสแอลพีได้ ดำเนินการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ตลอดจนรวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMS), การจัดอบรมการดำเนินงาน, การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งข้อกำหนด มาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องของโครงการประกอบด้วย

 • ถ้อยแถลงนโยบายป้องกันผลกระทบจากโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Safeguard Policy Statement) ปี พ.ศ. 2552
 • แนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยทั่วไปของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group, WBG)
 • แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการแปรรูปอาหารสัตว์ของธนาคารเพื่อการฟื้นฟู
  และพัฒนายุโรป (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)
 • กฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย สังคมและแรงงาน
 • อนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศกัมพูชาให้สัตยาบัน และ
 • มาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ประกอบด้วย

 • การประเมินสถานะความสอดคล้องของบริษัทตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมไปถึงการระบุช่องว่าง (Gaps) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • การให้แนะนำการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม (Corrective Actions, CA’s) สำหรับช่องว่างที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง และสูง รวมไปถึงการปิดช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ และมาตรฐานการป้องกันคุ้มครอง
 • ระบุกรอบเวลาในการดำเนินการแก้ไขตามลำดับความสำคัญและระบุตัวชี้วัดในการตรวจสอบการปิดช่องว่าง
  ที่เหมาะสม
 • จัดเตรียมรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESCA) รวมถึงแผนปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Plan, CAP)
 • ประเมินทรัพยากรและความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนการปฏิบัติการแก้ไข (CAP) และ
 • จัดเตรียมคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMS) ของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดการอบรมการดำเนินงานและการ ติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงาน

เอสแอลพี มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ทั้งในนามตัวแทนของผู้ให้กู้, ผู้ลงทุน และนักพัฒนาโครงการและมีโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จทั้งสิ้นมากกว่าร้อยโครงการในหลากหลายภาคธุรกิจทั่วภูมิภาคอาเซียน