การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

สถานประกอบกิจการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ, กัมพูชา

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด (หรือในนาม “เอสแอลพี”) ได้รับมอบหมายจากกองทุนรวมระดับนานาชาติ ให้ทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซื้อขายธุรกิจของบริษัทประกอบกิจการด้านการ ศึกษาระดับนานาชาติหลายแห่งในกรุงพนมเปญ โดยบริษัทเป้าหมายดำเนินธุรกิจสถานศึกษาระดับนานาชาติขนาดใหญ่หลายแห่งใน กรุงพนมเปญและบางแห่งยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างและรวมถึงยังอยู่ในแผนการพัฒนาโดยกรอบดำเนินการอ้างอิงสำหรับการ ประเมินประกอบไปด้วย

  • ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ตามมาตรฐานที่ 1, 2, 3, 4 และ 8
  • มาตรฐานสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
  • มาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยทั่วไปจากกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลก
  • รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจาก Commonwealth Development Corporation (CDC) (มิถุนายน 2558)

โดยจุดประสงค์หลักของการประเมินคือการระบุช่องว่างในประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสถานประกอบกิจการเป้าหมาย โดยเทียบกับมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESAP) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทเป้าหมายให้มีกรอบดำเนินการอ้างอิงสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีของภาคอุตสาหกรรมในระดับสากล (GIIP)

โดยขอบเขตของการศึกษาของเอสแอลพี ประกอบด้วย การตรวจสอบระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กร, การตรวจสอบเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์กับลูกจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทที่อยู่ในช่วงดำเนินการ รวมถึงการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมในสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่อยู่ในระยะก่อสร้าง

ซึ่งการตรวจสอบด้านกฎหมายหรือการวิเคราะห์ช่องว่างและการระบุการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่สอดคล้องกับกรอบดำเนินการอ้างอิงนั้นจะถูกรายงานผลออกมาในรูปแบบของการเรียงลำดับตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ น้อย ปานกลาง ไปจนถึงความเสี่ยงระดับสูง โดยผลการตรวจสอบที่อยู่ในระดับเสี่ยงปานกลางหรือสูง จะถูกนำไปรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ถูกเตรียมขึ้นโดยเฉพาะ

เอสแอลพี มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ทั้งในนามตัวแทนของผู้ให้กู้, ผู้ลงทุนและผู้สนับสนุนโครงการและมีโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จทั้งสิ้นมามากกว่าร้อยโครงการในหลากหลายภาคธุรกิจในทั่วทั้งพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน