การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนการลงทุน

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนการลงทุน

โรงงานแปรรูปอาหาร พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนการลงทุน ณ โรงงานแปรรูปอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพนมเปญ ใจกลางประเทศกัมพูชา โดยการศึกษานี้เป็นนโยบายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของลูกค้า เพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาก่อนการลงทุนในการขยายโรงงาน และเพื่อตรวจประเมินการดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงงาน (ESDD) ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศกัมพูชา รวมถึงข้อกำหนดและมาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น

  • มาตรฐานการดำเนินการตาม International Finance Corporation (IFC)
  • แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยทั่วไปและกลุ่มเฉพาะของธนาคารโลก

จุดประสงค์หลักของการจัดทำการตรวจประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ

  • ประเมินสถานะความสอดคล้องของโครงการกับข้อกำหนดภายใต้โครงร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ ระบุช่องว่างของข้อกฎหมาย และจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดตามกฎหมาย
  • แนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการตามโครงร่างข้อกำหนดกฎหมายเพื่อปิดช่องว่าง
  • กำหนดระยะเวลาสำหรับการดำเนินการการแก้ไขตามแนวทางที่แนะนำโดยเรียงตามลำดับความสำคัญรวมถึงกำหนดตัวบ่งชี้การเสร็จสิ้นการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อยืนยันการปิดช่องว่าง
  • เตรียมแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับโครงการ (ESAP) ซึ่งจะรวมอยู่ในรายงาน ESDD
  • กำหนดประเภทของโครงการภายใต้หลักการอิเควเตอร์ (Equator Principles) ที่ได้จากการศึกษา
  • ประเมินความสามารถและทรัพยากรของผู้สนับสนุนที่จะดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงตามข้อกำหนดด้าน ESAP

เรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้าน  ESDD ในนามของผู้ให้กู้และผู้พัฒนาโครงการ  เรามีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินคุณภาพโครงการก่อนการลงทุนมากกว่าหนึ่งร้อยโครงการ ครอบคลุมธุรกิจในหลายภาคส่วน ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน