การตรวจสอบและประเมินเพื่อการซื้อขายธุรกิจ

ในฐานะที่ปรึกษาการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายจากหลายองค์กร เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพและประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าในหลายภาคธุรกิจทั่วทั้งอาเซียน เช่น ธุรกิจการบินและอวกาศ, การเกษตร, ธุรกิจยานยนต์, สารเคมี, สินค้าโภคภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์, หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ, พลังงาน, อุตสาหกรรมขนาดใหญ่, การผลิตสินค้าต่าง ๆ, น้ำมันและก๊าซ, ที่ดิน สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์, พลังงานหมุนเวียน, โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ การให้บริการให้คำปรึกษาของเราเป็นที่ต้องการของบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้เรายังให้บริการที่ปรึกษารายย่อยมากกว่า 15 แห่ง ซึ่งติดอันดับ 20 บริษัทชั้นนำระดับโลกของบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ และความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Due Diligence, EDD) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 (Phase 1 Environmental Site Assessment, ESA) เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ, การแยกส่วนกิจการ และการเข้าถือสิทธิ์กิจการ วัตถุประสงค์หลักของ ESA ขั้นที่ 1 คือการระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดจากการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประเมินหรือไม่ กระบวนการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสำรวจพื้นที่ประเมินและบริเวณโดยรอบโดยละเอียด การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Site Manager) และการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางธรรมชาติในพื้นที่ วัตถุประสงค์หลักของ ESA/EDD ขั้นที่ 1 คือการประเมินความอ่อนไหวของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ การพัฒนาแบบจำลองลักษณะพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ (Conceptual Site Model, CSM) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ และเพื่อตรวจสอบว่ามีพื้นที่สุ่มเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาหรือไม่

เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับลูกค้าที่ดำเนินการซื้อขายธุรกิจที่จะทำการประเมินในประเด็นอื่นนอกเหนือจากการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ด้วย การดำเนินการศึกษานอกขอบเขตตามมาตรฐานของสมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน (American Society for Testing and Materials, ASTM) จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงภาพรวมของกิจการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกิจการนั้น ๆ รวมไปถึงความเสี่ยงของพื้นที่จากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการและพื้นที่ศึกษา ตัวอย่างการศึกษานอกขอบเขตของ ASTM ได้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS), การประเมินด้านสังคม, การตรวจสอบสภาพการทำงานและคนงาน, การประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

การให้คำปรึกษาของเรามุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์และการสื่อสารอย่างชัดเจน เนื่องจากเราเข้าใจถึงข้อจำกัดและความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการควบรวมกิจการและการเข้าถือสิทธิ์และการแยกส่วนกิจการ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จึงถือเป็นบริษัทที่โดดเด่นในตลาดอาเซียนที่มีความพร้อมในการบริการด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า เนื่องด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญในระดับสากลกับความเข้าใจเชิงลึกในระบบกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกัน การประเมินของเราจึงเป็นไปตามมาตรฐานภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ และครอบคลุมมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน ISO 14015:2022 และมาตรฐาน ASTM E1527-21

เราให้ความสำคัญกับการดำเนินการอย่างรวดเร็วและสามารถให้คำแนะนำรวมถึงรายงานผลการศึกษาต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คำแนะนำของเรามักมุ่งเน้นไปในเชิงพาณิชย์และการสื่อสารอย่างชัดเจน เนื่องจากเราเข้าใจถึงข้อจำกัดและความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการควบรวมกิจการ, การเข้าถือสิทธิ์และการแยกส่วนกิจการ รายงานของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันภายใต้ขอบเขตและรายละเอียดของพื้นที่ภายใต้การประเมิน ขั้นตอนของการดำเนินการซื้อขายและความต้องการเฉพาะของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการจัดการความไม่แน่นอนและแจ้งการตัดสินใจในการดำเนินการซื้อขายธุรกิจ

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งในประเทศกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม โดยเราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านคุณภาพการบริการใน 8 ประเทศ จากทั้งหมด 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

การบริการที่สำคัญ

 • การตรวจสอบก่อนการลงทุน, ก่อนการเข้าถือสิทธิ์, ก่อนการซื้อขายกิจการและการลดสัดส่วนธุรกิจ
 • การตรวจสอบความสอดคล้องของสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย และการประเมินความเสียหายของสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบและประเมินสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14015:2022
 • การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 (Phase 1 ESA)ตามหลัก ASTM E1527-21
 • การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (Phase 2 ESA) ตามหลัก ASTM E1903-19
 • การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS)
 • การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD)
 • การตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG)
 • ปัจจัยแวดล้อมในการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชุมชน
 • การศึกษาความเป็นไปได้และการเลือกพื้นที่ศึกษา
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 • การทบทวนและเสนอความคิดเห็น
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานของ IFC และหลักการอีเควเตอร์
 • การติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESPM)
 • ช่วยให้ลูกค้าของเราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

โครงการที่โดดเด่น

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะโครงการ: โรงกรองของเหลว
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิต

20220607050135