บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

การประเมินการตรวจสอบสถานะของกิจการ (EDD) หรือการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่1 (ESA ขั้นที่ 1) เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ เช่น การควบรวมกิจการ การขายกิจการและการซื้อกิจการ วัตถุประสงค์หลักของ ESA ขั้นที่ 1 คือการระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดจากการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประเมินหรือไม่ กระบวนการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสำรวจพื้นที่ประเมินและบริเวณโดยรอบโดยละเอียด การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Site Manager) และการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพิจารณาประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางธรรมชาติในพื้นที่

เป็นเรื่องปกติสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่จะให้ดำเนินการศึกษาตามขอบเขต Non-ASTM เพิ่มเติมจาก ESA ขั้นที่ 1 เพื่อเข้าใจภาพรวมของสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในการซื้อกิจการให้ดีขึ้น ตัวอย่างการศึกษาตามขอบเขต Non-ASTM ได้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและความปลอดภัย (EHS) การประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EIA)

คำแนะนำของ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลมักมุ้งเน้นไปในเชิงพาณิชย์ สื่อสารอย่างชัดเจนและต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุดและหลักเกณฑ์ตามสากล เราเข้าใจถึงข้อกำหนดเฉพาะและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการควบรวมกิจการและการขายกิจการ

วัตถุประสงค์หลักของ ESA ขั้นที่ 1 คือการประเมินความอ่อนไหวของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ พัฒนาแบบจำลองลักษณะพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ (CSM) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ และเพื่อตรวจสอบว่ามีพื้นที่สุ่มเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาหรือไม่

ในฐานะที่ปรึกษาการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายจากหลายองค์กร บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานบริการด้านการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมมากมายทั่วอาเซียน ให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจการบินและอวกาศ การเกษตร ธุรกิจยานยนต์ สารเคมี สินค้าโภคภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานพัฒนา พลังงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การผลิตสินค้าต่างๆ น้ำมันและก๊าซ ที่ดินและทรัพย์สิน พลังงานหมุนเวียน โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลเป็นบริษัทที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม เราได้ผสมผสานความเชี่ยวชาญในระดับสากลกับความเข้าใจในเชิงลึกในระดับภูมิภาคเข้าด้วยกัน การประเมินของเราเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศนั้นๆ รวมถึงมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO 14015:2001 และ ASTM E1527-13

เราให้ความสำคัญกับการดำเนินการอย่างรวดเร็วและสามารถให้คำแนะนำรวมถึงรายงานผลการศึกษาต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคำแนะนำของเรามักมุ่งเน้นไปในเชิงพาณิชย์และต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน เราเข้าใจถึงข้อจำกัดและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการควบรวมกิจการและการขายกิจการ รายงานของเราจะได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันภายใต้ขอบเขตและรายละเอียดของพื้นที่ภายใต้การประเมิน ขั้นตอนของการทำธุรกรรมและความต้องการเฉพาะของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการจัดการความไม่แน่นอนและแจ้งการตัดสินใจในการทำรายการ

การบริการที่สำคัญ

 • การบริการก่อนการลงทุน ก่อนการซื้อกิจการ การทำธุรกรรมและการขายกิจการ
 • การตรวจสอบความสอดคล้องของวัสดุและการประเมินความรับผิดชอบ
 • ISO 14015 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EDD)
 • ASTM E1527-13 การประเมินพื้นที่สิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 (ESA ขั้นที่ 1)
 • ASTM E1903-11 การประเมินพื้นที่สิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (ESA ขั้นที่ 2)
 • การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (EHS)
 • การบริการประเมินทางสังคม
 • เงื่อนไขการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัยชุมชน
 • การศึกษาความเป็นไปได้และการเลือกพื้นที่ศึกษา
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
 • การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
 • ทบทวนและเสนอความคิดเห็น
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน IFC และหลักการเปรียบเทียบ
 • ช่วยให้ลูกค้าของเราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

โครงการที่โดดเด่น

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเทศอินโดนีเซีย, การผลิต, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20220607050135
การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, น้ำ, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20220607045733