การประเมินผลกระทบ และการวางแผน

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) คือกระบวนการที่ใช้ในการคาดหมายผลกระทบทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในโครงการ เช่น การสำรวจน้ำมันและก๊าซ หรือการก่อสร้างและการดำเนินงานของโรงงานผลิตแห่งใหม่ วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา ESIA คือเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของโครงการต่อผู้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา (AOI) ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ จะได้รับการประเมินในช่วงการวางแผนและการตัดสินใจ เพื่อทำให้เกิดมาตรการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบของโครงการในขณะที่การเพิ่มผลกระทบเชิงบวกตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) เป็นกิจกรรมที่มีหลากหลายซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมและการศึกษาส่วนประกอบย่อยเฉพาะด้านซึ่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ ESIA เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลนำเสนอการศึกษาส่วนประกอบของ ESIA อย่างครบถ้วนรวมถึง:

 • การประเมินเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD)
 • การสำรวจพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ, ตะกอนดิน, ดิน, คุณภาพน้ำ, การจราจร, เสียงและการสั่นสะเทือน เป็นต้น)
 • การศึกษาพื้นฐานทางนิเวศวิทยา (ที่อยู่อาศัย การสำรวจพืชและสัตว์ การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น)
 • การสำรวจพื้นฐานการจราจร
 • การศึกษาพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจ
 • การทำแผนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดเตรียมแผนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (SEPs)
 • การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและกิจกรรมแผนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายระดับ
 • แบบจำลองการกระจายตัวของอากาศ (ADM) และการคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHGQ)
 • การวิเคราะห์ทางเลือก
 • การระบุและประเมินผลกระทบ
 • การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)
 • การจัดทำแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและแผนการตรวจติดตาม (ESMMP)
 • การจัดทำแผนส่วนประกอบย่อยของแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น แผนการจัดการของเสียและแผนตอบสนองการรั่วไหลของน้ำมัน

เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของแต่ละประเทศตลอดจนเกณฑ์ประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFC and ADB).

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานบริการด้านการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมมากมายทั่วอาเซียน ให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจ เช่น น้ำมันและก๊าซ ธุรกิจการเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน การผลิตสินค้าต่างๆ พลังงานหมุนเวียน การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองและของเสีย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของแต่ละประเทศตลอดจนเกณฑ์ประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFC and ADB) หน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่งออกและธนาคารเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ (Equator Principles) นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการทบทวนและเสนอความคิดเห็นด้านคำปรึกษาในนามของผู้ให้กู้และนักลงทุนโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการจัดทำและส่งโครงการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลากหลายสาขาวิชาทั่วภูมิภาคอาเซียน

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลเป็นบริษัทที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้บริการการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีคุณภาพสูงในขณะที่เรารวมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับในระดับสากลเข้ากับความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลของภูมิภาคและความอ่อนไหวด้านวัฒนธรรม บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานบริการด้านการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมมากมายในนามของลูกค้าต่างประเทศและนักพัฒนาโครงการในท้องถิ่น และเราสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงถึงโครงการได้หากลูกค้านั้นต้องการ

การบริการที่สำคัญ

การกำหนดขอบเขตและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • การสำรวจพื้นที่และการสำรวจพื้นดิน
 • การคัดกรองและการกำหนดขอบเขตการศึกษา
 • การศึกษาพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (EBS)
 • การศึกษาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม (SEBS)
 • ID และโปรไฟล์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การปรึกษาหารือกับชุมชน / การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การศึกษาด้านวัฒนธรรม โบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรม
 • การศึกษาพื้นฐานทางนิเวศวิทยาทางน้ำและบนบก
 • การศึกษาด้านนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
 • การประเมินระบบนิเวศ ขั้นที่ 1 2 และ 3
 • การสำรวจคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำ
 • เสียงและการสั่นสะเทือน
 • ระบบแผนที่และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS)

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA)

 • คำอธิบายโครงการ
 • กรอบนโยบาย การปกครองตามกฎหมาย
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 • แบบจำลองการกระจายตัวของอากาศ และการคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 • การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยา
 • การประเมินผลกระทบสะสม
 • การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม

 • แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนการตรวจสอบ (EMMP)
 • แผนการบริหารด้านเศรษฐกิจและสังคม และแผนการตรวจสอบ (SMMP)
 • แผนปฏิบัติการเพื่อสังคม; แผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ แผนฟื้นฟูความเป็นอยู่และแผนการพัฒนาชุมชน
 • การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรึกษาหารือและการเปิดเผยข้อมูล
 • แผนการจัดการของเสีย
 • แผนการจัดการของเสียอันตราย
 • แผนการจัดการน้ำเสีย
 • แผนการตอบสนองการรั่วไหล
 • แผนปฏิบัติการคุณภาพอากาศ

โครงการที่โดดเด่น