การประเมินและการจัดการการปนเปื้อนของไซต์งาน

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 (Phase 2 ESA) เป็นคำศัพท์จากมาตรฐาน ASTM E1903-11 สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน ถ้าหากการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 (Phase 1 EDD) ระบุว่าสถานที่ศึกษานั้นอาจมีการปนเปื้อนอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้น เกินขึ้นอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่ศึกษาหรือกิจกรรมที่เกิดขั้นในพื้นที่ใกล้เคียง จึงเป็นเรื่องปกติที่จะดำเนินการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ต่อไปเพื่อที่จะยืนยันสถานะการปนเปื้อนในพื้นที่ศึกษา การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 มักจะมีการดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ (ความเสี่ยงด้านการทำธุรกรรม) หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของแต่ละประเทศ (ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ให้บริการด้านการประเมินและการจัดการพื้นที่ศึกษาที่มีการปนเปื้อนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การสำรวจพื้นที่เบื้องต้น การสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 จนถึงการตรวจประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีประสบการณ์ในการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 มากมายทั่วอาเซียนให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจ

การรับประกันและควบคุมคุณภาพเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการตรวจประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 และเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลใช้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และผ่านการรับรองภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงเท่านั้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบพื้นดินในพื้นที่เช่น การขุดเจาะดินและการติดตั้งบ่อน้ำบาดาล เราให้ความมั่นใจว่าตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินที่ได้เก็บมาระหว่างการตรวจประเมินในพื้นที่จะได้รับการทดสอบส่วนประกอบทางเคมีได้ระบุว่าอาจพบในพื้นที่ในการศึกษา ESA ขั้นที่ 1 (ส่วนประกอบที่คาดว่าจะปรากฏในพื้นที่) และการทดสอบจะดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดลองที่ผ่านมาตรฐาน ISO: 17025 รวมถึงมาตรฐานระดับประเทศที่ได้รับการรับรองจากเอสแอลพีเท่านั้น

ข้อมูลการทดสอบทางเคมีจะต้องได้รับการประเมินทางสถิติอย่างละเอียดตามความเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนความเข้มข้นของสารปนเปื้อนสำหรับแต่ละส่วนประกอบที่คาดว่าจะปรากฏในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนั้นจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับระดับการคัดกรองความเสี่ยงขั้นที่ 1 (Tier 1 Risk Screening Levels) ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผลการทดสอบทางเคมีนั้นเกินค่าที่เปรียบเทียบกับ Tier 1 Risk Screening Levels สามารถนำไปคำนวณกับแบบจำลองคอมพิวเตอร์การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ quantitative risk assessment (QRA) เพื่อที่จะจัดทำระดับการคัดกรองความเสี่ยงขั้นที่ 2 Tier 2 Site Specific Screening Levels (SSTLs) เพื่อจะใช้เพื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบทางเคมีอีกครั้งนึงเพื่อวิเคราะห์สถานะการปนเปื้อนของพื้นที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 คือระบุว่าพื้นที่ศึกษานั้นแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้รับผลกระทบทางสุขภาพและหรือสิ่งแวดล้อม และถ้าหากผลการเปรียบเทียบแสดงว่าค่าที่วัดได้นั้นเกิน SSTLs แสดงว่าพื้นที่ศึกษา หรือบางส่วนของพื้นที่ศึกษาได้รับการประเมินว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้อนที่ต้องมีมาตรการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 คือระบุว่าพื้นที่ศึกษานั้นแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้รับผลกระทบทางสุขภาพและหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ขั้นที่ 2A การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เรามีความเชี่ยวชาญในการใช้โมเดลสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้เป้าหมายการฟื้นฟูสำหรับสารปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น(PCoC) สำหรับโครงการนั้นๆ

โมเดลการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเฉพาะพื้นที่ศึกษา (QRA) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินด้านพิษวิทยาด้านสิ่งแวดล้อม มีเครื่องมือการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์แบบพิเศษที่แสดงการเคลื่อนที่ของสิ่งปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบ ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบนี้มักประกอบด้วยมนุษย์ที่อาจสัมผัสกับการปนเปื้อนผ่านการกิน การสูดดม และการติดต่อทางผิวหนัง หรือสิ่งแวดล้อมที่อาจจะได้รับผลกระทบเช่น ทรัพยากรน้ำ และสิ่งมีชีวิตทางน้ำ โมเดลนั้นสามารถทำงานเพื่อที่จะกำหนดความเข้มข้นของจุดที่มีการปนเปื้อน (PoE) เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องและคำนวนย้อนกลับเพื่อกำหนดระดับความปนเปื้อนสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ (SSTLs) ในบริเวณ POE ที่ค่าการปนเปื้อนเกินมาตรฐานคุณภาพดิน น้ำ และด้านสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์จำลองอาจแตกต่างกันไปในความซับซ้อนและเป็นสิ่งสำคัญที่รูปแบบที่เลือกจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะต้องได้รับการประเมิน ระบบธรณีวิทยาที่ซับซ้อนอาจต้องใช้แบบจำลองที่ต้องผ่านวิธีคำนวณหลายขั้นตอนซึ่งสามารถใช้ประเมินการเคลื่อนย้ายและการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นในชั้นธรณีในระหว่างการเคลื่อยย้ายของสารปนเปื้อน เครื่องมือการสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็นมีประโยชน์ในการประเมินความสำคัญของความแปรปรวนที่มีอยู่ในสถานการณ์จำลองผลของการรายงานผลนั้นมักจะเป็นในรูปแบบของความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นและระดับความเชื่อมั่น

โมเดลการสร้างแบบจำลอง QRA จะช่วยให้มั่นใจว่าการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงนั้นมีการดำเนินการในพื้นที่ที่มีจำเป็นจริงๆ และทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่มีการใช้จ่ายเงินโดยไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมในการใช้วิธีการแก้ทางวิศวกรรม ดังนั้นโมเดลการสร้างแบบจำลอง QRA เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการวิศวกรรม เอสแอลพีเสนอบริการสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (QRA) ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วยโมเดลการสร้างแบบจำลอง QRA สำหรับสุขภาพของมนุษย์ น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน และผู้รับผลกระทบทางระบบนิเวศน์ ผู้เชี่ยวชาญของเราได้จัดทำโมเดลการสร้างแบบจำลองที่ท้าทายมามากมายในงานสิ่งแวดล้อม งานเขียนและงานนำเสนอในระดับสากล

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทัล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการศึกษาหาพื้นที่เป้าหมายเพื่อบำบัดและฟื้นฟูจำเพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโครงการนั้นๆ

ขั้นที่ 3 การฟื้นฟูพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินที่ระบุว่าพื้นที่ศึกษานั้นอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ หรือมนุษย์ตามการประเมินโดยใช้ โมเดลการสร้างแบบจำลอง QRA นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้อนและจะต้องมีการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 3 ต่อไป การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินเป็นการดำเนินการเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโดยการแก้ไข ยับยั้งหรือน้ำสิ่งปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่ออกไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบให้อยู่ในระดับที่รับได้

ที่เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการการประเมินผลการดำเนินการฟื้นฟูเพื่อระบุวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ศึกษา การดำเนินงานนี้ประกอบด้วยการที่เอสแอลพีจัดเตรียมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา (RAP) สำหรับพื้นที่ปนเปื้อน รวมถึงออกแบบแผนการฟื้นฟูอย่างละเอียดสำหรัยการฟื้นฟูในพื้นที่ ที่จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับทางผู้รับเหมาได้

พนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ จัดการและนำเสนอโครงการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน (ซึ่งอยู่ในงบประมาณและตามโปรแกรม) ที่มีความซับซ้อนมามากมายทั่วโลก เราออกแบบ ดำเนินการ จัดการและตรวจสอบการฟื้นฟูพื้นที่ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเราจะจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบการฟื้นฟูให้ ซึ่งประกอบด้วย บันทึกผลงานทั้งหมดพร้อมกับ ภาพ ผลการทดสอบสารเคมีและข้อมูลการตรวจสอบ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูที่หลากหลายซึ่งรวมถึงวิธีการทางวิศวกรรมแบบดั่งเดิม เช่นการกักเก็บและการทิ้งขยะนอกสถานที่เพื่อฝังกลบขยะอันตรายและการฟื้นฟูเฉพาะตามกระบวนการ เช่น การบำบัดทางชีวภาพ การล้างดินและการออกซิเดชันทางเคมีในพื้นที่ บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานบริการด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 3 มากมายทั่วอาเซียน ให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจ เช่น สารเคมี การผลิตสินค้าต่างๆ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ น้ำมันและก๊าซและการพัฒนาพื้นที่ ในนามของลูกค้าต่างประเทศและนักพัฒนาโครงการในท้องถิ่น และเราสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงถึงโครงการได้หากลูกค้านั้นต้องการ

การบริการที่สำคัญ

 • การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (ASTM E1903-11)
 • การสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
 • การออกแบบการสำรวจพื้นที่ การกำกับดูแล และรายงานผล
 • การตรวจสอบภาคสนามและเก็บตัวอย่าง
 • การจัดเตรียมรายละเอียดของการดำเนินงานสำรวจและแผนสุขภาพและความปลอดภัย
 • โมเดลการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
 • ที่มาของระดับการคัดกรองความปนเปื้อนสำหรับพื้นที่ศึกษาขั้นที่ 2
 • ระบุพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำการบำบัดและฟื้นฟูของโครงการ
 • การประเมินตัวเลือกการฟื้นฟู
 • แผนปฏิบัติการฟื้นฟู
 • ออกแบบและจัดทำรายละเอียดจำเพาะสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
 • เทคโนโลยีการฟื้นฟูในและนอกพื้นที่ศีกษา
 • กำกับดูแลและประกันคุณภาพงาน
 • รายงานการตรวจสอบการฟื้นฟู
 • ขั้นตอน QA/QC

Featured Projects

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, การประเมิน และการจัดการการปนเปื้อนของไซต์งาน

20220607045835
การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, น้ำ, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20220607045733