การผลิต

รูปแบบของโครงการ

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศเวียดนาม
ลักษณะโครงการ: โรงงานผลิตขวด
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิต

20220607050203
การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะโครงการ: โรงผลิตเครื่องประดับ
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิต

20220607041557
การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงผลิตบรรจุภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิต

20230403155502
การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงงานผลิตเครื่องประดับ
ภาคส่วน: อุตสาหกรรมการผลิต

20220607094735
การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะโครงการ: โรงกรองของเหลว
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิต

20220607050135