อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

รูปแบบของโครงการ

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2: การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, การประเมิน และการจัดการการปนเปื้อนของไซต์งาน

20220607045835