ที่ดินและทรัพย์สิน

รูปแบบของโครงการ

ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) เบื้องต้น

ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เบื้องต้น

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: แปลงที่ดิน
ภาคอุตสาหกรรม: ที่ดินและสินทรัพย์

20220607050041