ที่ดินและทรัพย์สิน

ที่ดินและทรัพย์สิน

รูปแบบของโครงการ

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2  (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 (การสำรวจการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน)

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, น้ำ, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20220607045733
ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) เบื้องต้น

ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เบื้องต้น

ประเทศไทย, ที่ดินและทรัพย์สิน, บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

20220607050041