การปรับปรุงคุณภาพและบำบัดดิน (ขั้นที่ 3)

การปรับปรุงคุณภาพและบำบัดดิน (ขั้นที่ 3)

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำใต้ดินสำหรับบริษัทกลุ่มผู้ผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ อีสเทิร์นซีบอร์ด ประเทศไทย  เนื่องจากน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่ทำการศึกษามีการปนเปื้อนจากสารทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (chlorinate solvents) โดยจุดประสงค์หลักของการศึกษาโครงการนี้ คือ  1) ระบุสภาพของพื้นผิวน้ำใต้ดิน 2) ระบุขอบเขตพื้นที่ปนเปื้อนและระบุองค์ประกอบทางเคมีของสารปนเปื้อน

การศึกษาให้ความสำคัญในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำใต้ดินในพื้นที่ มีการปั๊มน้ำใต้ดินเพื่อหาค่าการไหลของน้ำที่ความต่างหลายระดับเพื่อนำมาศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การปั๊มน้ำขึ้นมาเป็นการทดสอบปริมาณของน้ำใต้ดินโดยมีอัตราความเร็วของการปั๊มน้ำที่ต่างกันถึง 3 ระดับ สำหรับแต่ละหลุมตัวอย่าง

หลังจากการปั๊มทดสอบน้ำใต้ดิน ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำส่งไปวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งปนเปื้อนและสารอื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการและข้อมูลของพื้นที่ที่ได้มีการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้ถูกนำไปใช้ในการ ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำใต้ดิน ความลาดของไฮดรอลิคเกรเดียน และค่าสัมประสิทธิ์การส่งต่อของน้ำใต้ดิน  รวมถึงคำนวนหาค่าการปั๊มน้ำที่เหมาะสม สำหรับการบำบัดอย่างครอบคลุม

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้จากการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ และจากระบบฐานข้อมูลร่วมด้วยโปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาจัดทำแผนผังระบุการปนเปื้อนของพื้นที่ แผนผังนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงของการปนเปื้อนที่ระยะเวลาต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงข้อมูลเชิงลึก เช่น ต้นกำเนิด การขนส่ง และความเป็นไปของสารปนเปื้อนที่จะนำไปสู่การจัดการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ