การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2

การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2

พื้นที่ทางอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (SLP) ได้รับมอบหมายในการจัดทำการประเมิน และจัดทำรายงาน การสำรวจคุณภาพของพื้นที่โครงการด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (ธรณีสิ่งแวดล้อม) ณ สถานประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเดิม ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อนำมาประกอบการพิจรณาก่อนการซื้อขายของลูกค้า  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ซึ่งพิจารณาจากกิจกรรมที่เจ้าของเดิมเคยทำไว้ว่ามีผลทำให้พื้นที่นั้นมีการปนเปื้อนของดินหรือน้ำใต้ดินหรือไม่

การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 นั้นเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  ASTM E1903-11: Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process โดยทาง SLP ได้ทำการประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ไปก่อนหน้า และพบ ว่าพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อน ซึ่งถือเป็น Recognised Environmental Conditions (RECs) จึงได้มีการดำเนินการขั้นที่ 2

SLP ได้เสนอกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา และวางแผนการสำรวจพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ระบุในการสำรวจขั้นที่ 1 โดยขอบเขตงานจะประกอบไปด้วย การเจาะสำรวจดินภายในพื้นที่ศึกษาที่ความลึกประมาณ 6 ถึง 8 เมตรจากระดับพื้นดิน และดำเนิน การเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025

หลังจากการเจาะสำรวจดินภายในพื้นที่ SLP ได้ทำการติดตั้งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจำนวน 3 บ่อ และทำการล้างบ่อ 2 ครั้ง ตามแนวปฏิบัติที่ดี ก่อนทำการตรวจวัดพารามิเตอร์ภาคสนาม เช่น pH EC DO และเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ Teflon bailers ตามด้วยการสำรวจพิกัดและระดับความสูงของบ่อเพื่อที่จะวิเคราะห์ลาดชลศาสตร์ในชั้นหินอุ้มน้ำระดับตื้น โดยทุกขั้นตอนจะมีการควบคุมดูแลคุณภาพของงานอย่างเคร่งครัด

จากนั้น SLP จึงจัดทำรายงานการศึกษาขั้นที่ 2 โดยระบุรายละเอียดการดำเนินการ และเปรียบเทียบผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการกับมาตรฐานของไทย และ USEPA Tier 1 Screening Values เพื่อทำการประเมินและสรุปสถานภาพการปนเปื้อนของพื้นที่ว่ามีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอีกด้วย