การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 และการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 และการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม

ู้ผลิตเคมีภัณฑ์และโพลิเมอร์ระดับโลก, โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์และโพลิเมอร์ ณ ประเทศไทย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 ร่วมกับการตรวจสอบความสอดคล้องของกำหนดกฎหมายให้กับโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์และโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการเข้าถือสิทธิ์

ขั้นตอนของการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 จะประกอบไปด้วยการศึกษาข้อมูลที่มีการถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า, การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายและบริเวณโดยรอบพื้นที่เป้าหมายและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เป้าหมาย การตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 นั้นจะเป็นการลงสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดโดยการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบของตัวอย่างซึ่งครอบคลุมทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ภายในห้องปฏิบัติการ ในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องของกำหนดกฎหมายนั้นจะประกอบไปด้วยการตรวจสอบเอกสารที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยทางพื้นที่เป้าหมาย, การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมาย

ซึ่งการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาหาแหล่งการปนเปื้อนที่เป็นไปได้ของพื้นที่เป้าหมาย ในขณะที่จุดประสงค์หลักของการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 นั้นมีขึ้นเพื่อพิจารณาถึงกิจกรรมในอดีตหรือในปัจจุบันที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่โดยรอบพื้นที่เป้าหมายว่าได้ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินจนเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ ในส่วนของการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกฎหมายนั้นมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตหรือการดำเนินงานของพื้นที่เป้าหมายว่าอาจขาดตกบกพร่องและไม่สอดคล้องไปตามข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และยังรวมไปถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องอีกด้วย

โดยผลการตรวจสอบทั้งหมดนั้นจะถูกจัดเตรียมและรวบรวมไว้ในรูปแบบของรายงานหนึ่งเล่ม ซึ่งในรายงานนั้นจะประกอบไปด้วยทั้งขั้นตอนการทำงาน, ผลการตรวจสอบ, สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ และยังรวมไปถึงเอกสารประกอบรายงานต่าง ๆ เช่น ภาพประกอบ, แผนที่, บันทึกทางวิศวกรรม, ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการและภาพถ่ายบันทึกการทำงาน ซึ่งจะถูกรวมอยู่ในภาคผนวก

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลนั้นมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทต่าง ๆ มากมายกว่าหลายร้อยโครงการในหลากหลายภาคส่วนธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน