การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมการผลิต บิ่ญเซือง ประเทศเวียดนาม

บริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อมเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล  ได้รับการมอบหมายจากลูกค้าระดับสากล ให้จัดทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ร่วมกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดบิ่ญเซือง ประเทศเวียดนาม การศึกษานี้อยู่ภายใต้ ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจก่อนการตกลงซื้อขายและการศึกษานี้ได้ถูกทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของคำแนะนำซึ่งมีผลบังคับใช้ตามการปฏิบัติตามสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) E 1527-13 การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม: กระบวนการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นที่1
  • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม BS ISO 14015:2001 – การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของ สถานที่ ที่ทำการศึกษาและการจัดการอย่างเป็นระบบ

ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือออร์ดิเตอร์จากทางบริษัท SLP นั้นจะได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีในเรื่อง ของการจัดการและการทำงานร่วมกันและจัดทำรายละเอียดการตรวจสอบของการดำเนินการต่างๆ โดย ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆจะถูกให้ตรวจสอบอย่างละเอียด ได้แก่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป วัสดุ อันตราย ขยะอันตราย การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก น้ำเสีย การปนเปื้อนในอากาศ การควบคุมเสียง ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้การประเมินจะรวมไปถึงตรวจสอบ รายละเอียดการบันทึกเพื่อประเมินว่าสถานที่นั้นได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมาย ของประเทศเวียดนามสำหรับการดำเนินกิจการหรือไม่

ทีมผู้ตรวจสอบของเราได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดทั้งทางกายภาพและชีวภาพของสถานที่ ที่ทำการ ศึกษารวมไปถึงการศึกษาทางด้านธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา นิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม โดยรายงานการประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 นี้ มีการระบุถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการตรวจสอบรายการกฎหมายทางสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น ต่อการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ