การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการตามกฎหมาย

การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการตามกฎหมาย

อุตสาหกรรมการผลิต นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกู๋จี นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงก่อนการซื้อขายโดยมีจุดประสงค์ เพื่อประเมินพื้นที่และการดำเนินงานของโรงงานว่ามีความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำ ธุรกรรมหรือไม่

การประเมินตรวจสอบสถานะของกิจการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ทาง SLP ได้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 14015 – มาตรฐานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานที่และองค์กร ร่วมกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนาม

ขั้นตอนการประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้จัดการโรงงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสำรวจโรงงาน กระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอย่างละเอียด โดยเราจะให้ความสำคัญกับแผนการปฏิบัติงานและกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สารอันตราย ของเสียอันตราย การจัดเก็บสารในปริมาณมาก น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียงรบกวน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการตรวจสอบเอกสารและใบอนุญาตต่างๆว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายเวียดนามหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา  นิเวศวิทยา ประวัติการใช้งานและปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมของพื้นที่ เราเข้าใจถึงความสำคัญเชิงพาณิชย์ ฉะนั้นการจัดทำรายงานของเราจึงมีการระบุถึงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการแก้ไขอย่างชัดเจน มีการจัดทำเล่มรายงานส่งให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในเล่มรายงานนั้นจะประกอบไปด้วย รายการตรวจสอบที่มีรายละเอียดของข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกิจกรรมภายในโรงงาน รวมถึงระบุถึงสถานะความสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายอีกด้วย