การตรวจสอบใบอนุญาตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การตรวจสอบใบอนุญาตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

สถานประกอบการธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ภูมิภาคอาเซียน

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ทำการตรวจสอบรายการเอกสาร และใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนการเข้าซื้อธุรกิจพลังงานรายใหญ่ระดับโลก

ในขั้นตอนการประเมิน บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารการดำเนินกิจการ รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ให้แก่สถานประกอบการที่ดำเนินการทั้งในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม

หน้าที่หลักของเรา คือการตรวจสอบระยะเวลาของการมีผลบังคับใช้ และข้อกำหนดการถ่ายโอน หรือการต่ออายุของใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (ถ้ามี) การตรวจสอบโดยเฉพาะใบอนุญาตที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่นใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ใบอนุญาตและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การปล่อยน้ำเสีย การจัดการสารอันตรายและกากของเสียอันตราย การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของชีวิต ซึ่งรายละเอียดในการตรวจประเมินใบอนุญาตต่างๆ ประกอบไปด้วย

  • การพิจารณาการใช้ใบอนุณาตต่อ ในกรณีการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองธุรกิจ หรือการขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน กรอบระยะเวลาที่จำเป็นต้องทราบ เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  • ระบุองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต รวมถึงข้อมูลการติดต่อ และเอกสาร การขอใบอนุญาตต่างๆ
  • ระบุขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ (ถ้ามี)
  • ระบุระยะเวลาในการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญาตเดิม หรือการขอใบอนุญาตใหม่

การตรวจประเมินนั้นจะกระทำภายใต้สัญญาที่มีข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด