การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

โรงงานผลิตส่วนประกอบรถยนต์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากบริษัทผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ให้ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับสถานประกอบกิจการผลิตส่วนประกอบรถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด ระยอง ประเทศไทย

จุดประสงค์หลักของการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย คือ การศึกษาและระบุกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกิจกรรม การผลิตภายในโรงงานแห่งใหม่นี้ นอกจากนี้ทางลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทเอสแอลพีจัดทำการประเมิน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นควบคู่ไปกับการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการ ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมสำหรับโครงการนี้ด้วย

ในขั้นตอนแรกของการประเมินนั้น บริษัทเอสแอลพีจะจัดส่งแบบสอบถามเพื่อการจัดเตรียม ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมถึงเอกสารและบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ให้กับผู้จัดการโรงงานก่อนการเข้าตรวจสอบสถานที่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในระหว่างการประเมิน บริษัทเอสแอลพีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโรงงาน รวมถึงการนำเสนอข้อมูลต่างๆและแผนผังของโรงงานจากผู้จัดการ และได้มีการปรึกษาข้อกฎหมายจาก เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดีขึ้น

การประเมินงานของเอสแอลพีคำนึงถึงช่องทางการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทางอากาศและน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย การจัดการระบบอาชีวอนามัย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน ซึ่งบริษัทเอสแอลพีได้จัดทำรายการตรวจสอบ ข้อปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้กับ โรงงานนี้ด้วย