การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากบริษัทผู้ผลิต รถยนต์ระดับโลก ให้ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดและภัยอาชีวอนามัยสำหรับสถานประกอบกิจการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ ในจังหวัด ชลบุรี ประเทศไทย การตรวจสอบได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งทำขึ้นเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี

จุดประสงค์หลักของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ความปลอดภัย คือ การระบุว่าการดำเนินงานหรือกิจกรรมของโรงงานนั้นสอดคล้องกับกฏหมายด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ รวมถึงการแนะนำวิธีการแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงาน เช่น งบประมาณค่าใช้จ่าย เวลา และ ความรับผิดชอบต่างๆ

ในขั้นแรกของการดำเนินการประเมินนั้น เอสแอลพี ได้ส่งแบบสอบถามให้กับผู้จัดการโรงงาน ก่อนการเข้าตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงรายชื่อของเอกสารข้อมูลและการบันทึกต่างๆ ที่จะต้องมีการตรวจสอบ ในระหว่างการประเมิน ช่วงเวลาสามวันของการประเมินทางเอสแอลพีได้รับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ และความปลอดภัยจากทางโรงงาน รวมถึงการเปิดประชุมและการแนะนำต่างๆ มีการแนะนำ สถานที่โดยรวม การดำเนินงาน รวมถึงปัญหาหรือโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการดำเนินงาน ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จากนั้นมีการเดินสำรวจดูสถานที่บริเวณ โรงงาน และระบุพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเพื่อสรุปผลนั้นมาจากการสำรวจพื้นที่ในโรงงานและบริเวณโดยรอบ รวมถึง ข้อมูลจากการพูดคุยสัมภาษณ์กับพนักงานและตัวแทนของทีมผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย มีการตรวจสอบเอกสาร บันทึกการดำเนินงาน และข้อมูลการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมว่า ทางโรงงานปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้องหรือไม่

การประเมินสิ้นสุดลงด้วยการสรุปผลการสำรวจที่ได้มา การปิดประชุมร่วมกับทางผู้บริหาร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานเพื่อเสนอแก่ทางสำนักงานใหญ่ของโรงงาน