บริการศึกษาระบบนิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล นำเสนอบริการประเมินด้านนิเวศวิทยาและบริการที่อยู่อาศัยอย่างครบถ้วนตั้งแต่การประเมินผลทางนิเวศวิทยาขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 3 โดยละเอียดและเน้นการสำรวจเชิงนิเวศน์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบประชากรและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลุ่ม

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ดำเนินการประเมินผลทางนิเวศวิทยาในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่เป็นประจำและการคัดกรองทางนิเวศวิทยาได้รับการแนะนำโดยสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประเมินผลกระทบ (IAIA, 2005) เป็นขั้นตอนแรกในการประเมินผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการที่เสนอ สำหรับการศึกษาระยะที่ 1 นี้ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่พัฒนาโดยสถาบันชาร์เตอร์ดเพื่อนิเวศวิทยาและการจัดการระบบนิเวศเพื่อดำเนินการ “การสืบสวนเชิงนิเวศน์เบื้องต้นและการประเมินโครงการที่เสนอ” (CIEEM, 2013)

การประเมินผลทางนิเวศวิทยาขั้นที่ 1 เป็นการจัดทำวิธีการสำรวจอย่างรวดเร็วสำหรับการบันทึกรูปแบบและตำแหน่งของพืชพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับโครงการที่มีผลกระทบขนาดกลางและขนาดใหญ่

การประเมินระบบนิเวศ ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอนการสำรวจที่ประกอบด้วยสองขั้นตอนหลักๆคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และการสำรวจพื้นที่โครงการเป้าหมาย การทำแผนที่และการเจาะสำรวจพื้นดินการประเมินผลทางนิเวศวิทยาขั้นที่ 1 เป็นการจัดทำวิธีการสำรวจอย่างรวดเร็วสำหรับการบันทึกรูปแบบและตำแหน่งของพืชพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับโครงการที่มีผลกระทบขนาดกลางและขนาดใหญ่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจพื้นที่โครงการเป้าหมาย และการสำรวจในบริเวณโดยรอบใช้เพื่ออธิบายลักษณะของระบบนิเวศน์บนบกที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการและมีการประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบต่อชนิดพันธุ์อนุรักษ์ที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับ:

 • ความพึงพอใจของที่อยู่อาศัย;
 • การกระจายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น;
 • ความอุดมสมบูรณ์;
 • บันทึกข้อมูลที่มีอยู่จากภูมิภาค;
 • การเกิดถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม; และ
 • การสังเกตและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นที่ระบุถึงการปรากฏตัวของชนิดพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่โครงการ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่พัฒนาโดยสถาบันชาร์เตอร์ดเพื่อนิเวศวิทยาและการจัดการระบบนิเวศเพื่อดำเนินการ “การสืบสวนเชิงนิเวศน์เบื้องต้นและการประเมินโครงการที่เสนอ” (CIEEM, 2013)

ชนิดพันธุ์อนุรักษ์ที่สำคัญ จะได้รับการจัดอันดับตามความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นดังนี้; ไม่น่าจะเกิดขึ้น อาจเกิดขึ้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น หรือยืนยันว่ามีอยู่ในปัจจุบันแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างสภาพแวดล้อมทางชีวภาพกับกิจกรรมของโครงการที่เสนอ

ถ้าหากการประเมินระบบนิเวศ ขั้นที่ 1 แสดงให้เห็นถึงหลักฐานของการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะได้รับภัยคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น หรือชนิดพันธุ์หรือชุมชนที่มีความสำคัญอยู่ภายในพื้นที่โครงการ มักจะต้องดำเนินการสำรวจทางนิเวศวิทยาขั้นที่ 2 ต่อไป การสำรวจทางนิเวศวิทยาขั้นที่ 2 เกี่ยวข้องกับการศึกษาพื้นที่โครงการมากขึ้นเพื่อยืนยันว่ามีสัตว์หรือกลุ่มที่ถูกคุกคามอยู่หรือไม่ การสำรวจในขั้นที่ 2 อาจมีข้อกำหนดเฉพาะตามฤดูกาลและเกี่ยวข้องกับการดักจับหรือใช้วิธีการตรวจหาชนิดอื่น ๆ เช่น การบันทึกเสียงค้างคาวหรือการตรวจจับกล้องระยะไกล นอกเหนือจากการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นและการปรึกษาหารือในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการสำรวจทางนิเวศวิทยาในขั้นตอนที่ 2 คือการยืนยันการปรากฏตัวหรือโอกาสการหายไปของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะได้รับภัยคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น หรือชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญ และเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสายพันธุ์ (หากมีอยู่ในพื้นที่) อาจใช้พื้นที่โครงการและอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ และในกรณีของชุมชนพืชพันธุ์ จะมีการทำแผนที่และคำอธิบายอย่างละเอียด

แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างสภาพแวดล้อมทางชีวภาพกับกิจกรรมของโครงการที่เสนอ

ในบางกรณี อาจได้รับการแนะนำให้ทำการสำรวจทางนิเวศวิทยาขั้นที่ 3 การศึกษาขั้นที่ 3 คือการสำรวจอย่างละเอียดที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบประชากรที่เฉพาะเจาะจงหรือการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เช่น ระบุว่ามีสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงอยู่ในพื้นที่ หรืออาจจะต้องพึ่งพาทรัพยากรในพื้นที่โครงการและถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นถูกนำมาใช้โดยกลุ่มเป้าหมายอย่างไร บางครั้งพื้นที่ที่อยู่ติดกันจะถูกสำรวจด้วยเพื่อระบุว่าประชากรในพื้นที่โครงการถูกแยกออกหรือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ใหญ่กว่า และเพื่อทำความเข้าใจค่าสัมพัทธ์ของถิ่นที่อยู่อาศัยภายในบริเวณพื้นที่โครงการที่กว้างขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นการสำรวจทางนิเวศวิทยาในขั้นที่ 3 ควรจะมีการดำเนินการประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ครอบคลุมและพัฒนาวิธีในการลดผลกระทบทางนิเวศวิทยา

การบริการที่สำคัญ

 • การศึกษาพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
 • การประเมินระบบนิเวศเบื้องต้น ขั้นที่ 1
 • การสำรวจทางนิเวศวิทยา ขั้นที่ 2 และ 3
 • การคัดกรองความหลากหลายทางชีวภาพและการทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์
 • การสำรวจภาคพื้นดิน
 • การสำรวจพืชและสัตว์
 • การสำรวจทางนิเวศวิทยาทางทะเลและทางน้ำขั้นพื้นฐาน
 • ดัชนีทางชีวภาพและการสำรวจสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่
 • การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขึ้น
 • การศึกษาที่สอดคล้องกับสถาบันนิเวศวิทยาและการจัดการระบบนิเวศน์ชาร์เตอร์ด (CIEEM)

โครงการที่โดดเด่น