การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลให้บริการด้านการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลกระทบทางสังคมและการบริการด้านการจัดการ การประเมินผลกระทบทางสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมและ เอสแอลพีเสนอบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การวิธีการระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในตอนต้น (Stakeholder ID) การเตรียมแผนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (SEP) ไปจนถึงการเปิดเผยโครงการ กิจกรรมการปรึกษาหารือสาธารณะ (PC) และและถ้าหากการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและ หรือทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีการจัดเตรียมทะเบียนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (PAP) แผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูการดำรงชีวิต

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการผลกระทบทางสังคมของโครงการในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการประเมินทางสังคมให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (GIIP) และโครงการของเราโดยทั่วไปจะใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติระหว่างประเทศเช่น:

 • International Finance Corporation (IFC)’ หมายเหตุการปฏิบัติที่ดี;
 • International Finance Corporation (IFC)’ มาตรฐานประสิทธิภาพ;
 • International Finance Corporation (IFC)’ คู่มือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย;
 • International Finance Corporation (IFC)’ คู่มือการย้ายถิ่นฐาน;
 • Asian Development Bank (ADB)’ คำแถลงนโยบายคุ้มครอง;
 • OECD แนวทางสำหรับการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและสังคมทั่วไป;
 • MPE แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง; และ
 • หลักการ Equator

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการผลกระทบทางสังคมของโครงการในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เป็นผู้สนับสนุนการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วม (ICP) และหลักการในการแบ่งปันผลประโยชน์และมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าความกังวลและความคิดเห็นของบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (PAP และ PAC) เป็นปัจจัยในการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มแรก ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผนการประเมินทางสังคมนั้น เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ใช้เทคนิคการสำรวจทางสังคมที่ให้ผลอย่างรวดเร็วเช่นการสำรวจแบบสอบถามและการอภิปรายเบื้องต้นกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้น ประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่เสนอ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและให้ข้อมูลในการพัฒนารายละเอียดทางเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่งของพื้นที่โครงการ

ต่อจากกระบวนการนี้ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลจะจัดทำแผนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (SEP) ซึ่งจะระบุถึงวิธีการดำเนินงานสำหรับการระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยโครงการ การปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ และการจัดการความคับข้องใจ แผน SEP เป็นเอกสารเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่จึงจะมีการปรับปรุงตลอดการดำเนินการของโครงการ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาต่อสาธารณะซึ่งจะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาโครงการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ การศึกษาขอบเขต ESIA ขั้นตอนการตรวจสอบหลักของ ESIA รวมทั้งหลังจากจัดทำร่าง ESIA ฉบับร่างแล้ว เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลสามารถปรับขอบเขตและเชิงลึกของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับขนาดของผลกระทบของโครงการที่คาดการณ์ไว้รวมถึงความกังวลของบุคคลและชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้น

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เป็นผู้สนับสนุนการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วม (ICP) และหลักการในการแบ่งปันผลประโยชน์และมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าความกังวลและความคิดเห็นของบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (PAP และ PAC) เป็นปัจจัยในการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มแรก

วิธีการปรึกษากับสาธารณะสำหรับโครงการที่มีผลกระทบมากนั้น (ประเภท A หรือ B) อย่างน้อยที่สุดจะรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและการประชุมสาธารณะในระดับท้องถิ่นอำเภอจังหวัดและระดับชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนดของประเทศนั้นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการให้คำปรึกษาสาธารณะในแต่ละขั้นตอนโดยทั่วไปจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้จัดโครงการ, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น, ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและชุมชน, องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs), องค์กรเอกชน (NGOs), สื่อและสถาบันการศึกษา เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จัดระเบียบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนในทุกระดับ

การอภิปรายกลุ่มกับกลุ่มที่อ่อนแอและผู้ด้อยโอกาส (ตามที่ระบุไว้ในโครงการด้วย SEP) เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเพื่อที่เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จะได้ทำความเข้าใจถึงมุมมองความกังวลและแรงบันดาลใจของผู้ที่มักจะถูกตัดสิทธิ์และไม่มีอำนาจมากที่สุดในสังคม

ถ้าหากการประเมินระบุว่าผลกระทบทางสังคมนั้นมีมาก เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลจะประเมินตัวเลือกการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามลำดับโดยพิจารณาจากลำดับความพึงพอใจที่ลดลง เช่น หลีกเลี่ยง ลดหรือยกเลิก เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกของโครงการ อย่างไรก็ตามในบางกรณีการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและทางเศรษฐกิจของประชากรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อรักษาความปลอดภัยจากการเจรจาตกลงกับบุคคลและชุมชนที่มีผลกระทบจากโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับขับไล่ได้

ในกรณีที่การครอบครองที่ดินและการเคลื่อนย้ายที่ดินของ PAP นั้นเป็นไปไม่ได้ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถพูดคุยต่อรองกับ PAP และ PACเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับย้ายถิ่นฐาน จุดประสงค์หลักคือการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการจัดแจงพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ชดเชยการสูญเสียทรัพย์สินและรายได้และปรับปรุงหรือฟื้นฟูมาตรฐานการครองชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่การเคลื่อนย้ายทางกายภาพและทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลสามารถจัดให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรของ PAP เพื่อยืนยันสถานะของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการลงทะเบียนสินทรัพย์ของ PAP ที่มีสิทธิ์และทำงานร่วมกับลูกค้าในการกำหนดและประกาศวันที่ตัดสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการพิจารณาภายใต้โครงการตั้งถิ่นฐานใหม่หรือฟื้นฟูชีวิต

ในกรณีที่มีชุมชนพื้นเมืองอยู่แล้วจำเป็นต้องมีการประเมินและให้คำปรึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามหลักการของ Free Prior Informed Consent (FRIC) ชนเผ่าพื้นเมืองมีความเสี่ยงเป็นพิเศษหากที่ดินและทรัพยากรของพวกเขาถูกเปลี่ยน บุกรุก หรือลดลงเป็นอย่างมาก เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลจะช่วยให้ผู้เสนอโครงการคาดการณ์และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ของโครงการต่อชุมชนของชนเผ่าพื้นเมือง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลจะทำงานร่วมกับผู้เสนอโครงการเพื่อลดการฟื้นฟูและ / หรือชดเชยผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและทำให้มั่นใจว่า FRIC ได้รับจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากชนเผ่าพื้นเมืองตามที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับ IFC Performance Standard 7.

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เสนอโครงการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IFC Performance Standard 2 เกี่ยวกับสภาพการทำงานและสภาพการทำงานและสามารถตรวจสอบโครงการในนามของผู้ให้กู้โครงการเพื่อพิจารณาว่าผู้กู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IFC PS2 หรือไม่

การบริการที่สำคัญ

 • การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)
 • ข้อปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
 • การประเมินเบื้องต้นด้านสังคม
 • การศึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐาน
 • เทคนิคการสำรวจทางสังคม
 • การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • แผนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (SEP)
 • การเปิดเผยโครงการ
 • กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลายระดับ
 • การปรึกษาหารือสาธารณะ (PC)
 • การให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วม (ICP)
 • การอภิปรายกลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • แผนบรรเทาผลกระทบทางสังคม
 • แผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูใหม่
 • แผนฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่
 • การแจ้งยินยอม
 • สภาพการทำงาน
 • การให้คำแนะนำและการตรวจสอบ

โครงการที่โดดเด่น