การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการความเสี่ยง

การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental, Health & Safety, EHS) ถือเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบของสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประเมิน, การจัดการ, การบำรุงรักษาและการพัฒนาการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานหรือตามแต่ละประเภทกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ โดย ทั่วไปแล้วการประเมินด้าน EHS นั้นจัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานประกอบกิจการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร โดยเรามีหน้าที่ในการพิจารณาถึงสาเหตุ ให้คำแนะนำ รวมถึงวิธีการแก้ไขในกรณีที่มีการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการ หรือโรงงานนั้นๆ ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีฐานข้อมูลกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน เราใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยอ้างอิงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตั้ง, ขนาดพื้นที่และลักษณะการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งทำให้สามารถจัดส่งเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความสอดคล้องทางด้านกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการประเภทนั้น ๆ ก่อนการเข้าตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการลูกค้าได้ โดยทางลูกค้าจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ไว้ให้ทางผู้ประเมินตรวจสอบในวันที่เข้าตรวจพื้นที่ โดยการรายงานการประเมินของเอสแอลพีนั้น จะจัดทำรายงานการประเมินด้านความสอดคล้องทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบวิธีและแบบฟอร์มรายงานของเรา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของแต่ละประเทศ หรือสามารถประเมินโดยใช้วิธีการตามแบบแผนของทางลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีฐานข้อมูลกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน เราใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

โดยปกติแล้วการประเมินนั้นประกอบด้วยการเดินสำรวจพื้นที่, การทบทวนตรวจสอบเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย, การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง, การประชุมสรุปและรายงานผลสรุปผลการตรวจสอบที่ไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่สำคัญให้กับทางลูกค้าหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในสถานประกอบกิจการนั้น ๆ โดยรายงานที่จัดทำขึ้นนั้นจะระบุถึงรายละเอียดในข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง รวมถึงสาเหตุ ข้อเสนอแนะ งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข โดยจะเรียงลำดับตามความสำคัญขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงมากไปจนถึงน้อย

รายงานการประเมินของเอสแอลพีนั้น จะจัดทำรายงานการประเมินด้านความสอดคล้องทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบวิธีและแบบฟอร์มรายงานของเรา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของแต่ละประเทศ หรือสามารถประเมินโดยใช้วิธีการตามแบบแผนของทางลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้บริการการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ และวิธีการปฏิบัติที่ให้ผลดีที่สุด การจัดเตรียมทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สำหรับโครงการที่อยู่ในระยะก่อสร้างและโครงการที่อยู่ในระยะดำเนินการแล้ว รวมถึงการให้บริการปรับปรุงทะเบียนกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีประสบการณ์ในการบริการด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียนให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคส่วน เช่น เคมีภัณฑ์, โภคภัณฑ์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, พลังงาน, อุตสาหกรรมขนาดใหญ่, อุตสาหกรรมการผลิต และเภสัชกรรม เป็นต้น เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จึงมีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสากลกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน

โดยรายงานที่จัดทำขึ้นนั้นจะระบุถึงรายละเอียดในข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง รวมถึงสาเหตุ ข้อเสนอแนะ งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข โดยจะเรียงลำดับตามความสำคัญขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงมากไปจนถึงน้อย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม

งานบริการหลัก

  • ตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การจัดเตรียมทะเบียนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 14001
  • ระเบียบวิธีการตรวจสอบตามกฎหมายในแต่ละประเทศ
  • การจัดเตรียมฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับภูมิภาคอาเซียน
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด OHS 45001

โครงการที่โดดเด่น

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

ที่ตั้งโครงการ: ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ: โรงผลิตบรรจุภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิต

20230403155502