การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ให้บริการในการตรวจสอบและวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินกิจการในนามของผู้ให้กู้และนักลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการตัดสินใจปล่อยกู้ เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล นั้นได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำมากมายให้ดำเนินการตรวจสอบทบทวนแผนการโครงการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และรวมไปถึงโครงการอื่น ๆ ของผู้กู้ เช่น การประเมินความครบถ้วนของการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับโครงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social Impact Assessment, ESIA) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (International Financial Institution, IFI) และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้กฎระเบียบในประเทศนั้น ๆ

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เรามีบุคลากรทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มากมายในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งรวมไปถึงนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ (Chartered Environmentalists, CEnv), นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ (Chartered Scientists, CSci) และรวมไปถึงบุคลากรที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม (Members of the Chartered Institute of Water and Environmental Management, MCIWEM) เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและบริการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลด้านคุณภาพการบริการด้านการประเมินอีกด้วย

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ให้บริการในการตรวจสอบและวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินกิจการในนามของผู้ให้กู้และนักลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการตัดสินใจปล่อยกู้

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลสามารถประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดย IFI ซึ่งรวมไปถึง

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 1 ถึง ข้อ 8 จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation, IFC) ในปี พ.ศ. 2555
 • หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยทั่วไปปี พ.ศ. 2550 จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
 • หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
 • นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากธนาคารพัฒนาเอเชียปี พ.ศ. 2552 (Asian Development Bank (ADB))
 • แนวทางสำหรับการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและสังคมทั่วไปปี พ.ศ. 2555 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
 • หลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles) ปี พ.ศ. 2556

 

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ยังเคยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์ช่องว่างเกี่ยวกับรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีความซับซ้อน และยังเคยให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการและช่วยเหลือด้านเทคนิคทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลของภาคอุตสาหกรรม (GIIP) อีกด้วย

นอกจากนี้เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ยังเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศ (Overseas Development Agency, ODA) โดยได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และล่าสุดเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลยังเป็นผู้ร่วมจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้กับโครงการน้ำมันและก๊าซในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศพม่า (Myanmar Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, MONREC) อีกด้วย

งานบริการหลัก

 • การประเมินความสอดคล้องโครงการ
 • การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การวิเคราะห์ช่องว่างและแผนปฏิบัติการแก้ไข
 • การวิเคราะห์สภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • หลักเกณฑ์ปฏิบัติงานระหว่างประเทศ
 • การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมาย
 • แนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลของภาคอุตสาหกรรม (Good International Industry Practice, GIIP)
 • ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • การพัฒนาสมรรถภาพโครงการ
 • การประเมินจากผู้ให้กู้
 • การจัดการความเสี่ยง
 • บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ
 • หลักเกณฑ์จากองค์กรรับประกันการส่งออก
 • หลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles)

โครงการที่โดดเด่น