မြန်မာ: SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမှ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက် ESIA လမ်းညွှန်ချက်များအား တွဲဖက်ရေးသားပေးခဲ့ခြင်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့

SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသည် နော်ဝေအေဂျင်စီ၏ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတတ်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ဦးဆောင်မှုေ အာက်တွင် သယံဇာတ နှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာနကိုယ်စားမြန်မာနိုင်ငံရှိကုန်းတွင်း နှင့်ကမ်းလွန် ရေနံနှင့်သ ဘာဝဓာတ်ငွေ ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက် EIAလမ်းညွှန်ချက်များပြင်ဆင်ရန်နည် းပညာဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် တာဝန်လွှဲအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။

အဆိုပါရေနံနှင် ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များတွင် မြန်မာ နိုင်ငံရှိကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်စီမံကိန်း များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း (EIA)နှင့် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း(IEE)များကိုစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များအဖြစ် ထည့်သွင်းထောက်ပံံံ့ပေးခြင်းဟူ သော ရည်ရွယ်ချက် အပြင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (ECD) အားတင်သွင်းထားသော EIAs နှင့် IEEs အဆို ပြုချက်များအား ပြန်လည်သုံး သပ်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များသည် ကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရှာဖွေရေး စစ်တမ်း လုပ်ဆောင်မှု များ အတွက်ပါ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ

• တုန်ခါမှုဖြင့် ရေနံစမ်းသပ်ရှာဖွေခြင်း၊
• ရှာဖွေရေးတွင်း၊ အကဲဖြတ်တွင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေးတွင်းတူးဖော် ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊
• ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စုဆောင်းသည့်ပိုက်လိုင်းများ, စုပ်တင်ခြင်းနှင့် ဖိအားမြှင့် စခန်းများပါရှိ သော တစ်ဆင့်ခံ ပို့လွှတ်သည့် နေရာများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဖိအားမြင့် ပိုက်လိုင်းများ၊
• ထုတ်လုပ်မှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံ နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့မှုအတွက် ထောက်ပံ့ရေးအေ ဆာက်အအုံများ၊
• ကုန်းတွင်းရေနံထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်ရန် ထောက်ပံ့ရေးအဆောက်အအုံများ(ဥပမာ၊ ခွဲထုတ် ခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်း နှင့် တဆင့်ပြန်လည်ပို့လွှတ်ရန်/ရောင်းချရန် အတွက် တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်း ထားခြင်း
• ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိပ်ကမ်းများ
• ထောက်ပံ့ရေးအကူ နှင့် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ

အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်တွင် EIAs လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် အဓိက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများအတွက် သုံးသပ်နိုင်သော အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၄င်းလမ်းညွှန်ချက်များ၌ လက်ရှိ စည်းမျဉ်းမူဘောင်များနှင့် ပြဌာန်းချက်လမ်း ညွှန်ချက်များအား

ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရန်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဌာန သို့ ပေးပို့ရန် လိုအပ်သော EIAs နှင့် IEEs ပြင်ဆင်မှုများအတွက် ရေနံနှင့် ဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၌ တိကျတဲ့ ရှုထောင့်အပေါ်ပိုဆောင်း နှင့်ဖြည့်စွတ်လမ်း ညွှန်မှု ရရန် အတွက်လ ည်း အထောက်အကူ ပြုပါသည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များ၌ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သူများ အဆိုပြုရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း အတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ တင်သွင်းရန် လိုအပ်သော EIAs နှင့် IEEs ပြင်ဆင်မှုများ အတွက် လိုအပ်သည်များ စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်း (Checklist) များလည်းပါဝင်ပါသည်။