ของเสีย

Several barrels of toxic waste at the dump

ของเสีย

รูปแบบของโครงการ