บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

บริการตรวจสอบสถานะของกิจการ การซื้อขาย และการเข้าซื้อกิจการ

อุตสหากรรมหนัก, Binh Phuoc, ประเทศเวียดนาม

บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการและรายงานการประเมินเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมรวมกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานการผลิตขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมือง Dong Xoai จังหวัด Binh Phuoc ประเทศเวียดนาม ลูกค้าต้องการพิจารณาการได้มาซึ่งอาคารและการดำเนินงานและบริษัท เอสแอลพี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบสถานะโดยรวมของการซื้อขาย วัตถุประสงค์หลักของการมอบหมายคือการประเมินว่ามีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรม

การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (EDD) ได้ดำเนินการโดยสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14015 – การประเมินสิ่งแวดล้อมของสถานที่และองค์กรและได้รับการเสริมด้วยการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมของเราได้สัมภาษณ์สมาชิกของทีมผู้บริหารและทีมปฏิบัติการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและทำการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป วัสดุอันตราย ขยะอันตราย ถังเก็บสารคมีขนาดใหญ่ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ การควบคุมความรำคาญและประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ การประเมินยังรวมถึงการตรวจสอบบันทึกรายละเอียดเพื่อประเมินว่าโรงงานได้รับความยินยอมและมีใบอนุญาตตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายเวียดนามสำหรับการดำเนินงานของของลูกค้า

ผู้ตรวจสอบของเราทำการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ กายภาพและชีวภาพรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยาพื้นที่อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา นิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์และปัจจัยทางวัฒนธรรม การประเมินดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งรายงานที่เน้นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานยังรวมถึงรายการตรวจสอบที่แสดงรายละเอียดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่โรงงานและสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดปัจจุบันของโรงงาน