การศึกษาขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

การศึกษาขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

พื้นที่เพาะปลูกเชิงพาณิชย์ขนาด 7,000 เฮกแทร์ ประเทศกัมพูชา

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศกัมพูชา)  ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนการซื้อขาย และศึกษาขอบเขตการทำ ESIA ณ พื้นที่ 7,000 เฮกแทร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อขาย และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคมของพื้นที่เนื่องจากการพัฒนาโครงการ และเพื่อประเมินว่าผลกระทบนั้นจะส่งผลต่อการซื้อขายที่ดิน หรือขัดขวางการดำเนินการของโครงการหรือไม่

การตรวจประเมินครั้งนี้ประกอบด้วยการสำรวจภาคสนาม และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยจะคำนึงถึงผลกระทบของโครงการต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่  ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส และนักนิเวศวิทยา ได้ทำการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  และนิเวศวิทยา ในขณะที่นักสังคมวิทยาทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านในท้องถิ่น และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับพื้นที่โครงการ

หลังจากจบการสำรวจภาคสนาม ทาง บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งในด้านโครงร่างกฏหมายของประเทศกัมพูชา ที่ตั้งของพื้นที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ นิเวศวิทยาบนบก พืชและสัตว์ พื้นที่คุ้มครอง พื้นที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศวิทยา สถานที่สำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม รวมไปถึงข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่โครงการ

หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจและรวบรวมข้อมูล ทาง บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้จัดทำรายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมก่อนการซื้อขาย ซึ่งจัดทำตามมาตรฐาน International Finance Corporation (IFC, 2012)  และตามข้อกำหนดของรัฐบาลประเทศกัมพูชา โดยเล่มรายงานจะมีการระบุถึงผลกระทบที่สำคัญต่างๆ ของโครงการต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่อีกด้วย