การปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ ขั้นที่ 3 (การขจัดการปนเปื้อนในดิน)

การปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ ขั้นที่ 3 (การขจัดการปนเปื้อนในดิน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ให้จัดทำการตรวจสอบปัญหา ข้อผิดพลาด และระบุพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ในขั้นตอนที่ 3 แผนการขจัดการปนเปื้อนในดินสำหรับค่ายทหารเก่าในตัวเมืองกรุงเทพ

เอสแอลพี ได้รับหน้าที่ในการจัดทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ในพื้นที่นี้ และได้สรุปว่า พื้นที่แห่งนี้เคยมีการทำกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินอยู่เป็นเวลานานกว่า 60-70 ปี  หลังจากนั้น เอสแอลพีได้รับมอบหมายให้ออกแบบ จัดทำ และรายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 (การตรวจสอบพื้นที่) และได้พบว่าหน้าดินของพื้นที่นั้นมีการปนเปื้อนของสารที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้พื้นที่นี้ในอนาคตได้

ทางเจ้าของพื้นที่ได้มอบหมายให้บริษัทในพื้นที่ทำการปรับปรุงดินที่ปนเปื้อน และทางลูกค้าของเราได้ตัดสินใจมอบหมายให้ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของการปรับปรุงพื้นที่ควบคู่ไปด้วย

เอสแอลพี เอนไวรอนเมนทัล ได้ให้คำปรึกษาด้านหลักการอย่างเป็นมืออาชีพ รวมถึงตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆของโครงการ ขอบเขตของงานประกอบด้วย 1) ตรวจสอบแผนงาน รายละเอียด และวิธีการการปรับปรุงพื้นที่ 2) การเฝ้าสังเกตการปรับปรุงในพื้นที่ 3) เก็บตัวอย่างดิน และส่งไปตรวจสอบที่ห้องทดลอง เพื่อทดสอบว่าการปนเปื้อนในพื้นที่ได้ลดลงแล้ว

นอกจากนี้ เอสแอลพียังได้จัดทำรายงานตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขสำหรับพื้นที่นี้ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดรวมถึงเอกสารแนบอื่นๆ เช่น รูปภาพ และผลการทดสอบเพื่อแสดงว่าการปรับปรุงพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงในพื้นที่ได้ลดลงสู่ระดับที่ยอมรับได้