การปรับปรุงคุณภาพดิน

การปรับปรุงคุณภาพดิน

โรงหล่อและกลึงเหล็ก ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทางอเมริกาเหนือให้ทำการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ที่โรงงานหล่อเหล็กซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 หรือการศึกษาเชิงลึกนั้นแสดงผลว่ามีการปนเปื้อนของดินบริเวณหนึ่งในพื้นที่ศึกษา บริษัท เอสแอลพีจึงได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบ จัดเตรียมงาน ดูแลจัดการ และตรวจสอบงานการปรับปรุงคุณภาพดินดังกล่าวต่อไป

จุดประสงค์หลักของงานการปรับปรุงคุณภาพดินครั้งนี้ คือ การดำเนินการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์และตัวรับทางสิ่งแวดล้อมต่างๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เอสแอลพีจึงออกแบบแผนงานการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะสำหรับโครงการดังกล่าว ดังนี้ i) การขุดดินที่มีการปนเปื้อน ii)การปรับความเสถียรของสารปนเปื้อนนอกพื้นที่ศึกษาเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน iii) การกำจัดสารปนเปื้อนที่มีความเสถียรแล้วไปยังที่พื้นที่ฝังกลบสารอันตรายที่ได้รับอนุญาต iv) การกลบพื้นที่ด้วยดินที่ไม่มีสารปนเปื้อน

หลังจากการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว จะมีการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีการปนเปื้อนอยู่อีกหรือไม่ จากนั้นจึงนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เทียบกับค่ามาตรฐาน หรือ Remediation Target Values (RTVs) ခและในบริเวณที่ผลการวิเคราะห์แสดงค่าสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ จะต้องมีการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมแล้ววิเคราะห์ตัวอย่างซ้ำ จนกว่าผลที่ได้มาจะต่ำกว่าค่ามาตรฐาน เมื่อเอสแอลพีตรวจสอบแล้วว่าระดับความปนเปื้อนในดินนั้นต่ำกว่าค่ามาตรฐาน จึงมีการนำดินที่ไม่มีการปนเปื้อนมาไว้ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ได้ต่อไป

ดินที่มีการปนเปื้อนถูกปรับความเสถียรด้วยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ก่อนนำส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบที่ถูกกฎหมายต่อไป     การดำเนินการในขั้นตอนนี้ถูกควบคุมโดยการนำส่งใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายตามกฎหมาย และเอสแอลพียังจัดทำรายงานการปรับปรุงคุณภาพดินโดยละเอียดสำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อแสดงขั้นตอนการดำเนินงานและหลักฐานการปรับปรุงคุณภาพดินที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย เพื่อแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อมนุษย์ รวมถึงตัวรับทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ