การประเมินสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

การประเมินสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

สถานที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์, ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับสถานที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ ในภาคกลางของประเทศไทย การตรวจสอบเป็นไปตามจุดประสงค์ของสำนักงานใหญ่ขององค์กรเพื่อจัดทำการประเมินด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี

จุดประสงค์หลักของการประเมิน EHS คือการประเมินว่าการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของประเทศไทยรวมถึงข้อกำหนดภายในของบริษัทหรือไม่ หากพบว่าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะต้องมีการเสนอคำแนะนำรวมถึงการประเมินค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการทำงาน และการประเมินความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข

ในขั้นตอนแรกของการประเมิน EHS ได้มีการจัดส่งแบบสอบถามและรายการ ข้อมูล รายงานต่างๆให้กับบริษัท เพื่อทำการจัดเตรียมก่อนการตรวจพื้นที่

การประเมินใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน ประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมพื้นที่ การแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เอสแอลพี ตามด้วยการประชุมเปิดการประเมิน ทีมผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าได้ให้ข้อมูลต่างๆ กับทาง บริษัท เอสแอลพี โดยเฉพาะด้านการดำเนินงานในพื้นที่ โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงปัญหาหรือวิธีการแก้ไขที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในพื้นที่ หลังจากนั้นผู้ตรวจสอบของ  บริษัท เอสแอลพี ได้เดินสำรวจพื้นที่ และระบุพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงและต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

จากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น ได้มีการระบุพื้นที่ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการสัมภาษณ์ตัวแทนของทีมผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย มีการตรวจสอบใบอนุญาติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติและตรวจสอบความสอดคล้องต่อข้อกำหนดของบริษัทอีกด้วย การตรวจสอบเสร็จสิ้นลงด้วยการประชุมปิดการประเมินสำหรับผู้จัดการในส่วนภูมิภาค และได้จัดทำรายงานสรุปการประเมินสำหรับการจัดการให้กับผู้บริหารของบริษัท และสำนักงานใหญ่ของบริษัทอีกด้วย