การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2

สถานีบริการน้ำมัน, นครโฮจิมินห์, เวียดนาม

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากลูกค้าบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ระดับโลกให้ดำเนินการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ควบคู่ไปกับขั้นที่ 2 สำหรับ สินทรัพย์ 30 แห่งในประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์หลักของการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 เพื่อระบุสภาพการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ของสินทรัพย์โดยดำเนินการคัดกรองความเสี่ยง ทำให้ทราบว่าพื้นที่สินทรัพย์ใดมีความเสี่ยงในระดับสูง การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการในหลากหลายพื้นที่รวมถึงสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากผู้ให้กู้ (บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ, IFC)

งานศึกษาประกอบด้วยการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 ภายในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยยึดหลักการตามมาตรฐาน ASTM E1527-13 และ E1903-11 ตามลำดับ การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบและการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความสำคัญในพื้นที่ เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจำลองความคิดเบื้องต้น      และนำแบบจำลองนี้ไปพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมของพื้นที่โครงการว่ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือไม่

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดโดยมุ่งเน้นไปยังบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซึ่งได้ระบุไว้ในการประเมินขั้นที่ 1 ขอบเขตของงาน ประกอบด้วย การขุดเจาะหลุมสำรวจทั้งหมด 5 แห่ง และติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ชั่วคราวในหลุมเจาะที่กำหนดไว้ และตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อตรวจหาสารเคมีที่อาจปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่โครงการ ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานดินและน้ำใต้ดินของประเทศเวียดนามและค่ามาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา (USEPA) เพื่อระบุสภาพการปนเปื้อนของพื้นที่โครงการ

นอกจากนี้ มีการดำเนินการสำรวจพิกัดและระดับความสูงของบ่อบาดาลเพื่อระบุทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ โดยทุกขั้นตอนของการดำเนินงานมีการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษาของโครงการได้ถูกจัดทำและนำเสนอในรูปแบบรายงานการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งรูปแบบภายในรายงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM E1527-13 &E1903-11 และ แนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับสากลของภาคอุตสาหกรรม (GIIP)