การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย

โรงงานผลิตยีสต์ ชลบุรี ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากลูกค้าต่างชาติ ให้ทำการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ร่วมกับการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยีสต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ของประเทศไทย การศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพของพื้นที่ก่อนทำการซื้อขาย ซึ่งการดำเนินการนั้น ยึดวิธีการตามคำแนะนำในคู่มือแนวปฏิบัติของประเทศไทย โดยระบุถึงมาตรฐาน ดังนี้

  • American Society for Testing and Materials (ASTM) E 1527-13 Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process;
  • BS ISO 14015:2001 Environmental management – Environmental assessment of sites and organizations

ผู้ตรวจสอบของเอสแอลพีได้เข้าสัมภาษณ์พนักงานของทางโรงงานทั้งในส่วนของการจัดการและฝ่ายการผลิตเพื่อจัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย การจัดเก็บสารเคมีในปริมาณมาก การจัดการน้ำทิ้ง การปล่อยมลพิษทางอากาศ การควบคุมสิ่งรบกวน เป็นต้น นอกจากนี้การประเมินยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบเอกสารและใบอนุญาตทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดว่ามีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่

รายงานการประเมินจากการตรวจสอบยังได้รวบรวมข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ ประกอบด้วย ลักษณะธรณีวิทยา อุทกวิทยา น้ำใต้ดิน นิเวศวิทยา ประวัติของพื้นที่ และปัจจัยทางวัฒนธรรมโดยรอบของพื้นที่ศึกษา การดำเนินการเข้าตรวจประเมินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการจัดทำรายงานผลสรุปเชิงพาณิชย์ โดยระบุถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่แนวโน้มการลดต้นทุนตามลำดับ