การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

การประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา บาตาน ประเทศฟิลิปปินส์

บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้จัดทำรายงานการ ประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 สำหรับโรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาในเมืองบาตาน ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะพื้นที่ ก่อนการซื้อขาย  โดยจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษานี้ก็เพื่อตรวจดูว่าพื้นที่ส่วนนี้มีความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินเนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือไม่

รายงานถูกจัดและแสดงผลตามมาตรฐาน ASTM E1527-13 และขอบเขตการทำงานประกอบด้วยการเดินสำรวจพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การปรึกษากับเจ้าของพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบประวัติการใช้พื้นที่และสถาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ ทางลูกค้ายังต้องการทำการศึกษาในหัวข้อที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐาน ASTM ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบความสอดคล้องทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยการตรวจเอกสารอย่างละเอียดว่าทางโรงงานนั้นได้ปฏิบัติตามและครอบครองใบอนุญาติตามกฎหมายทั้งหมดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน การตรวจสอบของการปล่อยน้ำเสีย อากาศเสีย บันทึกการกำจัดของเสียและข้อมูลการทดสอบ

การศึกษานี้รวบรวมการกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบจำลองเพื่อแสดงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโรงงานและกำหนดพื้นที่สุ่มเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆในพื้นที่อีกด้วย

การรายงานประกอบด้วยขอบเขตการทำงานและการประเมินงบประมาณเพื่อที่จะจัดทำการประเมินพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ต่อไป