การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA)

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA)

ศูนย์พลังงานขั้นกลาง ภาคใต้ของประเทศเมียนมาร์

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) สำหรับโครงการคอมเพล็กซ์พลังงานขนาดใหญ่ในภาคใต้ของประเทศเมียนมาร์ การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสังคมสำหรับโครงการนี้จัดทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งตามข้อกำหนดทาง กฎหมายระดับชาติและ Good International Industry Practice (GIIP) ซึ่งมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย:

  • The ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCEDURE, Ministry of Environmental Conservation and Forestry, Notification No. 616/2015 (29 December 2015);
  • MONREC, The National Environmental Quality (Emission) Guidelines (EQG 2015);
  • International Finance Corporation (IFC) Performance Standards (2012);
  • International Finance Corporation (IFC); Environmental, Health, and Safety Guidelines for Liquefied Natural Gas (LNG) Facilities (2007); and
  • International Finance Corporation (IFC); Environmental, Health, and Safety Guidelines for Ports, Habors, and Terminals (2007).

การศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามมาตรฐาน กฎหมาย กรอบการกำกับดูแล และไทม์ไลน์การส่งมอบโครงการ หลักการทางธรรมชาติหลายอย่างรวมถึงการศึกษาองค์ประกอบและกิจกรรมอื่นๆโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปแล้วการศึกษานี้ประกอบด้วย การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเบื้องต้น การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางจราจร การทำแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างแบบจำลองการกระจายตัวของอากาศ การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก การระบุและการประเมินผลกระทบ การวิเคราะห์ทางเลือกและการเตรียมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการวางแผนการตรวจสอบสำหรับโครงการ

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอลเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนให้ทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพม่า (MONREC) และได้รับอนุญาตให้จัดทำและส่งการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) และแผนการจัดการและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (EMMP) ในนามของผู้พัฒนาโครงการในพม่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เรามีประสบการณ์ในการทำงานในประเทศพม่ามากกว่า 20 โครงการ โดยใช้มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFI) ให้หลากหลายภาคธุรกิจในนามของผู้ลงทุนระดับสากลและผู้พัฒนาโครงการระดับชาติ