การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

แปลงที่ดินอุตสาหกรรมที่ว่างเปล่า, เบียนหัว, ดองไน, ประเทศเวียดนาม

บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายจากบริษัทเคมีข้ามชาติเพื่อดำเนินการและรายงานการประเมินสถานที่สิ่งแวดล้อมระยะที่ 1 สำหรับที่ดินว่างเปล่าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ, เบียนหว่า, ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมในการเช่าซท้อกิจการ ลูกค้าพิจารณาการได้มาซึ่งทรัพย์สินและวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาคือการตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินที่อาจเกิดขึ้นในทรัพย์สินของเรื่องซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมทางประวัติศาสตร์และปัจจุบันในหรือภายในสภาพแวดล้อมของพื้นที่

การศึกษาได้ดำเนินการและรายงานตามแนวทางปฏิบัติที่นำเสนอใน ASTM E1527-13 และขอบเขตของงานประกอบด้วยพื้นที่ลาดตระเวณและพื้นที่โดยรอบการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญการปรึกษาหารือกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ใช้ที่ดินใกล้เคียง มีการศึกษาโต๊ะทำงานเพื่อพิจารณาประวัติการใช้ที่ดินของพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางธรรมชาติ

ลูกค้ายังขอให้รวมข้อมูลที่ไม่ได้ระบุใน ASTM ไว้ในการศึกษาและสิ่งเหล่านี้ซึ่งประกอบด้วยการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมของสาธารณูปโภคขยะและการกำจัดน้ำเสียสำหรับการพัฒนาตามแผนรวมถึงความเสี่ยงต่อการทรุดตัวและน้ำท่วม ทุ่นระเบิดทั้งที่ระเบิดแล้วและยังไม่ระเบิดที่มีอยู่ภายในบริเวณสถานที่นั้นได้รับการตรวจสอบด้วย

การศึกษานี้ได้ประเมินการกำหนดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โครงการ กรอบแนวความคิดที่แสดงลักษณะพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ (CSM) สำหรับโครงการและความมุ่งมั่นเพื่อที่จะมีการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสำหรับโครงการ