การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA)

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม  (ESIA)

โรงงานหลอมโลหะ ประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษาเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสถานที่หลอมโลหะที่ถูกสร้างขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ประเทศไทย โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาของบริษัทลูกค้า และข้อกำหนดด้านการประเมิน  สิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้ลงทุน รายงาน ESIA นี้ดำเนินการตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย

  • International Finance Corporation (IFC) Performance Standards;
  • IFC Environmental Health and Safety General Guidelines;
  • IFC EHSG—Base Metal Smelting and Refining;
  • IFC EHSG—Waste Management Facilities; and
  • OECD ‘Common Approaches for Environmental and Social Due Diligence’.

ทางบริษัทได้มีการวางแผนและจัดทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่โครงการเพื่อระบุถึงสภาพแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน มีการพูดคุยและสอบถามข้อมูลจากผู้ถือผลประโยชน์ร่วมจากการทำแบบ สอบถาม การประชุมภายในชุมชน และการสัมภาษณ์ตามหลักการของ ‘informed consultation and participation’ (ICP)

นอกจากนี้ได้มีการจัดทำโมเดลการกระจายตัวของอากาศเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครง การที่อาจส่งผลกระทบด้านอากาศภายในพื้นที่ยรวมถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลหรือชุมชนในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดและระบุระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เปรียบเทียบกับมาตรฐานด้านอุตสหกรรม ‘Good International Industrial Practice’ (GIIP) ด้วย

การประเมินผลกระทบของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติสรวมถึงผลกระทบด้านบวกของตัวรับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในช่วงการก่อสร้างและการดำเนินงาน ทั้งนี้มีการจัดทำแผนการจัดการและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าการระบุถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของโครงการนั้นมีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมผลกระทบด้าน บวก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน