การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเบื้องต้น (ESIA)

การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเบื้องต้น (ESIA)

สถานที่ผลิตและจัดเก็บไบโอเอทานอล ประเทศเมียนมาร์

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศพม่า) ได้รับมอบหมายให้ประเมินคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขั้นต้นให้กับสถานที่ผลิตและจัดเก็บไบโอเอทานอล เพื่อการขอขยายกิจการ บนพื้นที่ 40 เฮกแทร์ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์ โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ IAIA และระเบียบของกระทรวงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ (MOECAF) โดยเฉพาะกฎการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการลงทุนพม่า (MIC) รวมถึงคำแนะนำมาตรฐานประสิทธิภาพ การทำงานของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFC ปี 2012

การศึกษาการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขั้นต้นครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจตราสำรวจสถานที่ทำการศึกษา และสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับสมาชิกหรือบุคลากร รวมถึงชาวบ้านหรือบุคคลที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพรอบๆบริเวณที่ทำการศึกษา การจัดทำ IESIA นี้เป็นการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบเฝ้าระวัง (EMMP) รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CAP) เพื่อลดผลกระทบต่อโครงการที่ได้คาดการณ์ไว้ รายงานการศึกษาในครั้งนี้ถูกส่งให้กับ MIC และ MOECAF เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการสมัครสิทธิ์นักลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ ปี 2012