การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โรงงานผลิตแปรรูปและปุ๋ยเคมี ประเทศเมียนมาร์

บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินผลกระทบของโครงการ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (IESIA) เพื่อทำการจัดตั้งโรงงานบนพื้นที่ 65 เฮกแทร์ ทางตอนเหนือของ ประเทศเมียนมาร์ โดยลูกค้าของเรามีความสนใจที่จะลงทุนในโครงการร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นคนท้องถิ่น โดยให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของการประเมินตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อกำหนดต่างๆของกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ (MOECAF) รวมถึงคณะกรรมการลงทุน ประเทศเมียนมาร์ (MIC)

การศึกษา ESIA ครั้งนี้ดำเนินการและเป็นไปตามข้อแนะนำของและกฎเกณฑ์ของ IAIA ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพม่า รวมถึงมาตรฐานประสิทธิภาพการ ทำงานของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFC ข้อแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและ ความปลอดภัย (EHS Guideline) และเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมในการให้กู้เพื่อการลงทุน (Equator Principle)

ขอบเขตการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมและสังคมเพื่อระบุผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้น และนำไปประเมินเพื่อวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธภาพและแผนการตรวจสอบ รวมถึงแผนการพัฒนาชุมชนโดยรอบ