การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

สถานที่ผลิตก๊าซชีวภาพ พระตะบอง ประเทศกัมพูชา

บริษัทที่ปรึกษาเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ประเทศกัมพูชา ได้รับมอบหมายจากกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์นานาชาติให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนการซื้อขายสำหรับสถานที่ผลิตก๊าซชีวภาพในพระตะบองทางภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชา โดยลูกค้าของเรากำลังพิจารณาการขยายกิจการและต้องการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายการประเมินผลกระทบและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีจุดประสงค์หลักคือการระบุความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

การประเมินและรายงานดำเนินไปตามมาตรฐานของ ISO: 14015 (2001) – Environmental Management; Environmental Assessment of Sites and Organizations รวมถึงเปรียบเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ International Finance Corporation (IFC) Performance Standards (2012), IFC Environmental Health และ Safety General Guidelines (2007) สำหรับ Equator Principles (2013)

ขอบเขตของการศึกษาประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่และบริเวณโดยรอบอย่างละเอียด สัมภาษณ์พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสาร การค้นหาข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลด้าน กายภาพและชีวภาพ ประวัติการใช้พื้นที่ พื้นที่คุ้มครอง ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอบเขตการ ประเมินได้ครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วย

การศึกษาประกอบด้วยการประเมินความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ศึกษาและการ ประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพสำหรับแต่ละพื้นที่ที่มีการระบุถึงตัวรับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และระดับ ความเสี่ยงของพื้นที่ศึกษา

รายงานการศึกษาได้ระบุถึงผลการศึกษาอย่างละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะการทำงานของ ลูกจ้าง การป้องกันมลพิษ ชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงคำแนะนำที่ชัดเจนและ วิธีการดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อผิดพลาดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อลดปัญหาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินงานในพื้นที่