การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2

การประเมินทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2

อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี ที่ตั้งอยู่ จังหวัด สมุทรปราการ ประเทศไทย การประเมินนี้ได้ทำการศึกษาถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ ASTM E1903-11 โดยจุดประสงค์เบื้องต้น คือ การศึกษาเรื่องของการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินบริเวณที่ตั้งของโครงการ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 นี้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินก่อนการตัดสินใจซื้อขาย

ขอบข่ายในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ประกอบไปด้วย i)  การทบทวนรายงานการประเมิน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ii)  การออกแบบการตรวจสอบสถานที่ที่ทำการศึกษา iii) การขุดเจาะ หลุมสำรวจจำนวน 5 หลุม iv) การติดตั้งบ่อน้ำบาดาลชั่วคราวจำนวน 3 บ่อ v) การเก็บ ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์ผลจากห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นไปตามพารามิเตอร์ทางเคมี จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO17025 การสำรวจตำแหน่งหลุมและระดับของแหล่งต้นน้ำ vii) การดำเนินงานของหลุมสำรวจและบ่อซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะของสถานที่ที่ทำการศึกษา

ผลการทดสอบดินและน้ำใต้ดินถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสำหรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินทาง อุตสาหกรรมของประเทศไทยและระดับสากล เพื่อแสดงถึงค่าที่ยอมรับได้ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาถึงรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของตัวรับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแต่ละตัว อัตราความเสี่ยงทาง สิ่งแวดล้อมของสถานที่ที่ทำการศึกษา และ recognised environmental conditions (RECs) ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ทำการศึกษา

ภาคผนวกของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยแผนที่ไซต์งานและรูปภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บันทึกรายละเอียดทางวิศวกรรม รายละเอียดการติดตั้งบ่อน้ำบาดาล ข้อมูลการตรวจวัดทางภาคสนาม ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และรูปภาพแสดงการปฎิบัติงาน