การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Due Diligence)

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Due Diligence)

สถานประกอบกิจการด้านการให้บริการด้านสุขภาพ, ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด (หรือในนาม “เอสแอลพี”) ได้รับมอบหมายจากกองทุนรวมระดับนานาชาติ ให้ทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESDD) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซื้อขายธุรกิจ ณ สถานประกอบ กิจการด้านการให้บริการด้านสุขภาพซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย โดยกรอบการดำเนินสำหรับการประเมิน ประกอบไปด้วย

  • ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ตามมาตรฐานที่ 1, 2, 3, 4 และ 8
  • มาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านการให้บริการด้านสุขภาพจากกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลก
  • มาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยทั่วไปของสถานประกอบกิจการด้านการให้บริการด้านสุขภาพจากกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลก

โดยจุดประสงค์หลักของการประเมินคือการระบุช่องว่างในประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสถานประกอบกิจการเป้าหมาย โดยเทียบกับมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESAP) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทเป้าหมาย ให้มีกรอบการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีของภาคอุตสาหกรรมในระดับสากล (GIIP)

โดยขอบเขตของการศึกษาของเอสแอลพีจะประกอบไปด้วย การตรวจสอบระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ องค์กร, การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ณ สถานประกอบกิจการด้านการให้บริการด้านสุขภาพที่กำลังดำเนิน การอยู่, การตรวจสอบเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์กับลูกจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม

ซึ่งการตรวจสอบด้านกฎหมายหรือการวิเคราะห์ช่องว่างและการระบุการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานอ้างอิงนั้น จะถูกรายงานผลออกมาในรูปแบบของการเรียงลำดับตามความเสี่ยงตั้งแต่น้อย ปานกลาง ไปจนถึงความเสี่ยงระดับสูง โดยผลการตรวจสอบที่อยู่ในระดับเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง จะถูกนำไปรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ถูกเตรียมขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าจะช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมกับกรอบการดำเนินงานอ้างอิง

เอสแอลพีมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับผู้ให้กู้โครงการ, นักลงทุนและผู้สนับสนุน โครงการอย่างมากมายและรวมไปถึงได้ทำการประเมินโครงการต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคอาเซียนมามากกว่าร้อยโครงการ