การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการซื้อขาย

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการซื้อขาย

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล ประเทศกัมพูชา

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศกัมพูชา) ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ทำการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) สำหรับพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชา และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมการซื้อขาย ลูกค้าต้องการให้ทางเอสแอลพีประเมินคุณภาพของพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจก่อนการซื้อขาย โดยจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมรวมถึงศึกษาการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่  และเป็นการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานของที่ดิน

การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยดำเนินการโดยยึดหลักการของ ISO:14015 (2001) – Environmental Management — Environmental Assessment of Sites and Organizations ซึ่งจัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO

ขั้นตอนของการประเมินประกอบด้วยการจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้จัดการโรงงานก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบพื้นที่และพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด มีการพูดคุยกับพนักงานและตรวจสอบบันทึกข้อมูลที่รวบรวมจากผู้จัดการโรงงาน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการใช้งานพื้นที่ ลักษณะธรณีวิทยาและอุทกวิทยาท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฏหมายที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศกัมพูชาในขณะนั้นด้วย

ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดถูกนำไปศึกษาลักษณะความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ รวมถึงการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาพื้นที่นี้ในอนาคตอีกด้วย รายงานยังรวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงของแต่ละตัวรับทางสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงโดยรวมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต