การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

สถานที่แปรรูปมันสัมปะหลัง พระตะบอง ประเทศกัมพูชา

บริษัทที่ปรึกษาเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศกัมพูชา) ได้รับมอบหมายจากกลุ่มธนาคารนานาติให้จัดทำการประเมินและรายงานคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับโรงงานผลิตแป้งในจังหวัดพระตะบอง ทางทิศตะวันตกของประเทศกัมพูชา ลูกค้ากำลังพิจารณาที่จะพัฒนาโครงการในพื้นที่และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามกฏหมายจำเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จุดประสงค์หลักของการประเมิน คือ การระบุความเป็นไปได้ของผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมในพื้นที่

การศึกษาและการรายงานดำเนินการโดยยึดหลักการและมาตรฐานสากลของ ISO: 14015 (2001) – Environmental Management; Environmental Assessment of Sites and Organizations รวมถึงการเปรียบเทียบกับเกณมาตรฐาน International Finance Corporation (IFC) Performance Standards ปี 2012 IFC Environmental Health และ Safety General Guidelines ปี 2007 สำหรับ Equator Principles ปี 2013

ขอบเขตการศึกษาประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่และบริเวณโดยรอบอย่างละเอียด การสัมภาษณ์พูดคุยกับพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสมุดบันทึกการดำเนินงาน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทั้งในด้านกายภาพและชีวภาพ ประวัติการใช้พื้นที่ พื้นที่คุ้มครอง ข้อมูลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การศึกษารวมถึงการประเมินความอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ การประเมินเชิงคุณภาพสำหรับพื้นที่และตัวรับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินค่าความเสี่ยงของพื้นที่ การประเมินระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแรงงาน สวัสดิการแรงงาน การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เล่มรายงานได้รวบรวมข้อแนะนำที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและกิจกรรมในพื้นที่