การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงลึก ขั้นที่ 2 (Phase 2 ESA)

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงลึก ขั้นที่ 2 (Phase 2 ESA)

โรงงานผลิตสิ่งทอ จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับมอบหมายในการจัดทำการประเมินและจัดทำรายงานคุณภาพพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการธุรกรรมการซื้อขาย และเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการซื้อที่ดินของลูกค้า โดยเอสแอลพีได้ทำการประเมินสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และพบว่ามี Recognised  Environmental  Conditions (REC) ทั้งนี้ทางเอสแอลพีได้ดำเนินการจัดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ทำการศึกษานั้นมีการปนเปื้อนของดินหรือน้ำใต้ดินหรือไม่ รวมถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น

การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ดำเนินการภายใต้กระบวนการมาตรฐานของ    ASTM E1903 -11: Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process โดยขอบข่ายของงานประกอบไปด้วย การเจาะหลุมคอนกรีตทั้งหมด 4 หลุม โดยความลึกที่ทำการศึกษาอยู่ในช่วง 6-8 เมตร ซึ่งต่ำกว่าระดับพื้นดิน และดินตัวอย่างที่เก็บได้ถูกนำไป วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO17025

การติดตั้งบ่อน้ำบาดาลชั่วคราวได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับกิจการในพื้นที่  จากนั้นจึงมีการวัด พารามิเตอร์ต่างๆเช่น pH EC DO โดยทำการวัดหลังจากเก็บน้ำตัวอย่างซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับเก็บ น้ำตัวอย่างโดยเฉพาะหรือที่เรียกว่า Teflon bailers ทั้งนี้ การสำรวจระดับความสูงของหลุมเจาะในแต่หลุม เพื่อศึกษา hydraulic gradient ของน้ำใต้ดินอย่างเคร่งครัดตลอดการศึกษาด้วย

ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการถูกนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของไทย และ USEPA เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ปนเปื้อนในบริเวณสถานที่ที่ทำการศึกษา ในส่วนของรายงาน ESA Phase 2 ได้มีการสรุปผลที่ชัดเจน รวมทั้งคำแนะนำ และชี้แจงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของบริเวณที่ทำการศึกษา