การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2

สถานที่ผลิตส่วนประกอบภายในยานยนต์, ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทที่ปรึกษาเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทัล (ประเทศอินโดนีเซีย) ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 และ 2 การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงลึกสำหรับสถานที่ผลิตส่วนประกอบภายในยานยนต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินก่อนการทำธุรกรรมการซื้อขาย ลูกค้าของเรากำลังพิจารณาที่จะซื้อพื้นที่ศึกษานี้เพื่อสร้างสถานที่ผลิตแห่งใหม่ และต้องการให้มีการประเมินสภาพแวดล้อมเบื้องต้น รวมถึงประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองพื้นที่ การประเมินนี้ดำเนินงานตามมาตรฐานของ ASTM E1527 – 05; Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process.

จุดประสงค์หลักของการประเมินขั้นที่ 1 คือ การระบุว่ามีความเป็นไปได้ของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่หรือไม่ การประเมินประกอบด้วยการทำแบบสอบถามโดยเจ้าของพื้นที่ การสำรวจพื้นที่และบริเวณโดยรอบอย่างละเอียด การสัมภาษณ์พนักงานและตรวจสอบเอกสารบันทึกการทำงานต่างๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ข้อมูลประวัติการใช้พื้นที่ ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุทกวิทยา และนิเวศวิทยา

การประเมินพื้นที่ขั้นที่ 2 ให้ความสนใจไปที่ความเป็นไปได้ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในการประเมินขั้นที่ 1 ขอบเขตของงานประกอบด้วยการขุดเจาะหลุมไปที่ความลึก 5 เมตรใต้พื้นดิน และเก็บตัวอย่างดินที่ความห่างทุกๆ 1 เมตร หรือในจุดที่มีการระบุถึงความเป็นไปได้ว่ามีการปนเปื้อนเพื่อส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ

ได้มีการติดตั้งบ่อน้ำบาดาลเพื่อการสำรวจหลุมที่ได้มีการเจาะไว้ โดยที่การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง มีการกำหนดช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินเพื่อตรวจหาสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรองจาก ISO 17025 มีการสำรวจระดับความสูงในแต่ละจุดและเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเลเพื่อระบุค่าสัมประสิทธิ์ของการซึม และทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจสอบตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินถูกนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของดัตช์ (Tier 1 Screening) สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อประเมินว่าการใช้พื้นที่ในอดีตนั้นก่อให้เกิดการปนเปื้อนในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือตัวรับทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่