การประเมินคุณภาพพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

การประเมินคุณภาพพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลประเทศออสเตรเลียให้ทำการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) สำหรับพื้นที่ในตัวเมืองกรุงเทพ ประเทศไทย ทางลูกค้ามีความสนใจที่จะซื้อพื้นที่เพื่อสร้างสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งใหม่ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อพิจารณาว่าจะมีความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบุคคลในบริเวณพื้นที่ศึกษาหรือไม่

การประเมินคุณภาพพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 (ESA) ได้ดำเนินการภายใต้กระบวนการตามมาตรฐานใน ASTM 1527-13-Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase 1 Environmental Site Assessment Process

การประเมินประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ การสัมภาษณ์เจ้าของพื้นที่และผู้ที่สนใจจะซื้อพื้นที่ รวมถึงการปรึกษากับทางหน่วยงานรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของที่ตั้งสถานที่ การใช้พื้นที่ในอดีต อุทกธรณีวิทยา อุทกวิทยา พื้นที่คุ้มครอง  นิเวศวิทยา วัฒนธรรม และ ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา อีกทั้งยังช่วยประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อพื้นที่ดังกล่าว

รายงานมีการประเมินค่าความเสี่ยงของตัวรับความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม และลำดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ศึกษา รวมถึงการกำหนดว่าสถาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ และคำแนะนำสำหรับการพัฒนาพื้นที่ตามรายงานผลของการประเมินพื้นที่ขั้นที่ 1