การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัทข้ามชาติ, ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทที่ปรึกษาเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล (ประเทศอินโดนีเซีย) ได้รับมอบหมายจากลูกค้าต่างชาติให้ประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (การประเมินขั้นที่ 1) และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ที่โรงงานอุตสาหกรรมในการาวัง, ประเทศอินโดนีเซีย การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินก่อนการซื้อขายและได้ดำเนินการโดยยึดถือหลักการและวิธีการตามหลักสากล ISO:14015 — the execution of Environmental Assessments of Sites and Organizations (EASO) ซึ่งจัดพิมพ์โดย องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ  หรือ ISO

ผู้ตรวจสอบของเอสแอลพีได้เข้าสัมภาษณ์พนักงานของทางโรงงานทั้งในส่วนของการจัดการและฝ่ายการผลิตเพื่อจัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย การจัดเก็บสารเคมีในปริมาณมาก การจัดการน้ำทิ้ง และการปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้การประเมินยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบเอกสารและใบอนุญาตทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดว่าโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมของทางประเทศอินโดนีเซียหรือไม่

รายงานการประเมินจากการตรวจสอบยังได้รวบรวมข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ ลักษณะธรณีวิทยา อุทกวิทยา น้ำใต้ดิน นิเวศวิทยา ประวัติของพื้นที่ และวัฒนธรรมโดยรอบของสถานที่ศึกษาไว้ด้วย การประเมินได้จัดทำขึ้นในช่วงระยะเวลานึง และจัดทำรายงานผลสรุปเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ระบุถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่แนวโน้มการลดต้นทุนตามลำดับ รายงานนี้ยังมีส่วนของรายการตรวจสอบซึ่งให้ข้อมูลด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกิจกรรมภายในโรงงาน และยังระบุถึงสถานะของโรงงานตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย